Der er i går den 9. juni 2016 indgået en politisk aftale mellem regeringen, DF, Konservative og Socialdemokratiet om ændringer af planloven. På baggrund af aftalen vil regeringen i oktober 2016 fremsætte et lovforslag med henblik på at ændringerne træder i kraft 1. januar 2017.

Den politiske aftale udmønter dele af indholdet fra regeringens vækstprogram "Vækst og udvikling i hele Danmark" fra november 2015, hvor der blev bebudet en liberalisering af planloven. Det er dog langt fra alle regeringens forslag til ændringer, som genfindes i den politiske aftale.

PLANLÆGNING LANGS KYSTERNE

I vækstprogrammet var lagt op til en ophævelse af den særlige kystnærhedszone, der stiller krav om en særlig planmæssig interesse ved planlægning inden for zonen, samt en ændring af reglerne om forbud mod tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen. Hertil kom et ønske om udlæg af nye kystnære sommerhusområder (via landsplandirektiv) og yderligere 15 forsøgsprojekter for kyst– og naturturisme.

Den politiske aftale fastholder kystnærhedszonen, og forbuddet mod tilstandsændringer inden for strandbeskyttelseslinjen. Krav om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen vil dog blive ophævet for enkelte mindre installationer, som i dag tillades efter administrativ praksis. Her vil der altså fremover ikke være krav om en dispensationsansøgning.

Med den politiske aftale gives mulighed for statsligt udlæg af nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen – op til 6000 sommerhuse – mod at der tilbageføres 5.000 eksisterende ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen.

LANDDISTRIKTERNE

Aftalen indebærer nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne, herunder bl.a. anden anvendelse af tomme bygninger, hvor der nu gives mulighed for at også andre bygninger end overflødiggjorte landbrugsbygninger, fx skolebygninger, kan tages i brug til anden anvendelse uden landzonetilladelse. Grænsen for til- og ombygning af helårshuse uden landzonetilladelse hæves fra 250 m2 til 500 m2.

DETAILHANDLEN

For udvalgsvarebutikker ophæves størrelsesbegrænsningen på 2.000 m2, så udvalgsvarebutikkerne er undergivet de samme regler uanset bystørrelsen. Der lægges endvidere op til en lempelse af listen over særligt pladskrævende varer. For dagligvarebutikker hæves de gældende størrelsesbegrænsninger.

PLANLÆGNING FOR ALMENE BOLIGER

Regeringen havde i sit udspil fra november 2015 lagt op til en tilbagerulning af muligheden for ved lokalplanlægning at stille krav om, at op til 25 pct. af boligmassen i et lokalplanområde skal være almene boliger. Den politiske aftale indeholder imidlertid ikke en aftale om at ophæve denne mulighed for at lokalplanlægge for almene boliger, og det vil således fortsat være en mulighed for kommunerne.
 

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)