Allerede dagen efter at regeringen og Danske Regioner præsenterede en aftale om regionernes økonomi for 2017, blev det offentliggjort, at regeringen også havde indgået en aftale med KL om kommunernes økonomi for 2017. En række af tiltagene kræver Folketingets tilslutning. I det omfang aftalen forudsætter vedtagelse af ny lovgivning, kendes det endelige indhold således ikke endnu

Aftalen er omfattende og indeholder adskillige interessante elementer. Nedenfor har vi valgt at fremhæve et par af de nyheder, som aftalen indeholder.

1. MODERNISERINGS- OG EFFEKTIVITETSPROGRAM

Et hovedelement i aftalen er, at 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag, som i 2017 samlet udgør 2,4 mia. kr., tilbageføres til kommunerne i 2017. Dette sker bl.a. under henvisning til den uforudsete flygtningetilstrømning, der har udfordret kommunernes økonomi i særlig grad og under forudsætning af, at de tilbageførte midler øremærkes til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder.

I forlængelse heraf etableres der fra 2018 og frem et flerårigt moderniserings- og effektivitetsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt.

Moderniserings- og effektivitetsprogrammet vil bl.a. indeholde følgende elementer, hvis nærmere indhold vil blive fastlagt mellem aftaleparterne ved udgangen af indeværende år:

  • Effektivt indkøb og konkurrenceudsættelse
  • Effektiv drift, nye organiseringer og samarbejdsformer
  • Digitalisering og velfærdsteknologi
  • Regelforenkling og afbureaukratisering
  • Bedre ressourceudnyttelse og styring

Foruden moderniserings- og effektivitetsprogrammet er der en række andre tiltag, der også har til formål at fremme effektiviseringer. Eksempelvis etableres en lånepulje på i alt 650 mio. kr. til investeringer med et effektiviseringspotentiale inden for den offentlige sektor.

2. FORENKLING AF REGLER INDEN FOR VISSE OMRÅDER

I forbindelse med udmøntningen af beskæftigelsesreformen af 2014 blev der udarbejdet en ekstern foranalyse med 12 konkrete anbefalinger til gennemskrivning og forenkling af lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Som led i aftalen vil der i folketingsåret 2017-18 blive fremsat forslag til en gennemgribende forenkling af loven. Målet er at gøre loven enklere at administrere for kommunerne og lettere at forstå for borgerne.

Af aftalen mellem regeringen og KL fremgår det endvidere, at blandt andet mulighederne for forenkling af reglerne inden for statens driftsrefusion og digitalisering skal undersøges.

3. TILVEJEBRINGELSE AF ALMENE BOLIGER

I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er aftaleparterne enige om at videreføre det analysearbejde, der blev iværksat i forbindelse med spørgsmålet om tilvejebringelse af billige almene boliger.

Denne tilvejebringelse skal ses i sammenhæng med planlovsforliget, der blev indgået dagen inden økonomiaftalen. Forliget fastslår bl.a., at kommunerne bevarer retten til at kræve, at op til 25 pct. af boligmassen i et lokalplanområde skal være almene boliger. Læs mere om planlovforliget her.

Desuden skal der ske konkrete regelforenklinger, eksempelvis ved en forenkling af udbudsreglerne og –processen, der opleves som komplicerede.

4. INDKØBSSTRATEGISK SAMARBEJDE

I kølvandet på sidste års økonomiaftale viste undersøgelser, at der kan være visse gevinster ved at benytte fællesoffentlige løsninger inden for en række indkøbskategorier.

På den baggrund er aftaleparterne sammen med Danske Regioner nået til enighed om at etablere et indkøbsstrategisk samarbejde med fokus på konkrete indkøbskategorier. Formålet er at etablere fællesoffentlige løsninger og skabe et ensartet og bedre fælles vidensgrundlag.

5. EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE ERHVERVSFREMMEINDSATS

Endelig skal det fremhæves, at aftaleparterne sammen med Danske Regioner er enige om, at der som led i at understøtte en effektiv og sammenhægende erhvervsfremmeindsats skal sikres en enklere og mere fokuseret indsats til gavn for danske virksomheder. Aftaleteksten fremhæver, at dette skal ske ved, at overlap mellem forskellige aktører mindskes. Regeringen vil dog i andet halvår af 2016 tage initiativ til at drøfte sikringen af en indsats, der skal gavne danske virksomheder, nærmere.

Økonomiaftalen giver kommunerne nye rammer, som Horten gerne bistår kommunerne med at høste fordelene af. Kontakt os, hvis du vil høre mere.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Andreas Christensen

Partner