Den 25. januar 2016 fastslog Vestre Landsret, at Sønderborg Kommunes vederlagsfrie lånegarantier til to fjernvarmeselskaber udgjorde ulovlig statsstøtte.

Det betyder, at kommunen har pligt til at opkræve garantiprovision, som udgør mere end 70 mio. kr. i garantiperioden. Horten bistår Sønderborg Kommune i sagen.

De to fjernvarmeselskaber ansøgte efterfølgende Procesbevillingsnævnet om 3. instansbevilling med henblik på at få sagen prøvet ved Højesteret. Procesbevillingsnævnet har netop behandlet ansøgningen og er kommet frem til, at sagen ikke har en sådan principiel karakter, at der kan meddeles tilladelse til at sagen prøves i 3. instans ved Højesteret.

Dermed er sagen endeligt afgjort og landsrettens konklusion er det sidste punktum i spørgsmålet om, hvorvidt vederlagsfrie garantier er ulovlig statsstøtte.

Sagens betydning for kommunernes praksis om garantistillelse

Vestre Landsrets dom betyder, at kommuner, der yder garantier, som udgangspunkt skal opkræve en markedsmæssig garantiprovision. Sker det ikke, udgør den manglende provision ulovlig statsstøtte til fjernvarmeselskabet. Ulovlig statsstøtte risikerer man at skulle tilbagebetale til statskassen. Dermed kommer støttebeløbet hverken kommunen eller selskabet til gode. Det beløb, man risikerer at skulle betale til statskassen, stiger, jo længere støtteordningen pågår.

Horten bistår i øjeblikket flere kommuner med en juridisk kvalitetssikring af deres lånegarantier og vurderer, at alle kommuner bør overveje, om deres praksis er i overensstemmelse med dommens resultat.

Sønderborg Kommunes sag

I den konkrete sag havde Sønderborg Kommune i 2010 stillet vederlagsfrie lånegarantier for fjernvarmeselskabernes investeringer til realisering af kommunens varmeplan. Investeringerne omfattede blandt andet etablering af geotermi-anlæg med tilhørende flisanlæg og transmissionsledning. I 2012 blev Sønderborg Kommune opmærksom på, at de vederlagsfrie lånegarantier kunne være problematiske. Den 10. oktober 2012 besluttede kommunen at opkræve en løbende provision af eksisterende og nye garantier med start fra 2013 samt at opkræve stiftelsesprovision for alle nye garantier.

De to fjernvarmeselskaber stævnede Sønderborg Kommune med påstand om, at kommunen skulle anerkende, at kommunen var uberettiget til at opkræve provision af lånegarantier bevilget fjernvarmeselskaberne før den 10. oktober 2012. De to fjernvarmeselskaber fik medhold i den påstand ved Retten i Sønderborg. Sønderborg Kommune indbragte derefter sagen for landsretten og gentog her sin påstand om frifindelse.

Landsretten gav Sønderborg Kommune medhold i den påstand. Landsretten fandt, at Sønderborg Kommunes afgørelser om at stille vederlagsfrie garantier var ugyldige, fordi det udgjorde ulovlig statsstøtte. På den baggrund konkluderede landsretten, at Sønderborg Kommune var berettiget til senere at beslutte, at der skulle opkræves provision for garantistillelserne.
 

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat