Miljø- og Naturklagenævnet har den 25. maj 2016 afgjort, at en tilladelse til vandindvinding, med henblik på videreførelse af Tangeværket og dets eksisterende drift, ikke er omfattet af VVM-bestemmelserne. Hermed opretholdtes Viborg Kommunes afgørelse af 5. februar 2015.

Viborg Kommunes afgørelse var indbragt for Miljø- og Naturklagenævnet af en række foreninger, der bl.a. påstod, at Tangeværket og dets forsatte drift var omfattet af VVM-bekendtgørelsen, hvorfor Viborg Kommune skulle have screenet Tangeværket og dets fortsatte drift efter VVM-reglerne. Det blev endvidere gjort gældende, at Tangeværket var omfattet af bilag 1 til VVM-bekendtgørelsen og dermed VVM-pligtigt som nyanlæg.

Sagen opstod, idet Folketinget i 2014 ophævede Tangeloven og dermed det særlige retsgrundlag (en koncession), som Tangeværket hidtil havde været reguleret efter. En ny tilladelse skulle derfor udstedes efter de almindeligt gældende regler. Der blev ikke foretaget fysiske ændringer af Tangeværket.

Klagerne var af den opfattelse, at Tangeværket var omfattet af VVM-bestemmelserne. Dette skyldtes særligt, at Tangeværket skulle have sin første vandindvindingstilladelse m.v. efter den almindeligt gældende lovgivning. Spørgsmålet var herefter, om en eksisterende godkendelse til drift kunne anses som et "projekt" i retlig forstand.

Viborg Kommune har været af den opfattelse, at Tangeværet ikke var et "projekt" i planlovens og VVM-bekendtgørelsens forstand.

Natur- og Miljøklagenævnet fandt, at to nyere domme fra EU-Domstolen var særligt relevante ved vurderingen af sagens spørgsmål. Det drejede sig om dom af 17. marts 2011 i sag C-275/09 om Bruxelles Lufthavn og dom af 19. april 2012 i sag C-121/11 af 19. april 2012 om et deponeringsanlæg (Pro-Braine), hvorved Domstolen fremhævede den tætte sammenhæng mellem en "tilladelse" og et "projekt" efter VVM-direktivet. I sidstnævnte dom udtalte Domstolen, at der "kun kan foreligge en "tilladelse" i direktivets forstand, såfremt et "projekt" skal gennemføres."

Domstolen slog endvidere fast, at den blotte forlængelse af en eksisterende godkendelse til drift ikke kunne kvalificeres som et "projekt" i VVM-direktivets forstand.

I sin vurdering lægger et flertal af nævnet (7-1) vægt på de ovenstående domme fra EU-Domstolen og finder ikke, at "tilladelsen til vandindvinding med henblik på videreførelse af Tangeværket og dets fortsatte drift udgør et "projekt" i VVM-reglernes forstand."

Flertallet lagde således – på bagrund af EU-domstolens praksis – særlig vægt på, at der ikke skete fysiske ændringer i det bestående anlæg eller driften heraf, og at der alene var tale om en ny tilladelse som følge af en ændret regulering af grundlaget for Tangeværket, som gjorde det muligt at videreføre værket og dets eksisterende drift.

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)