Social- og Indenrigsministeriet har sat – et midlertidigt – punktum i sagen om, hvorvidt kommuner kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige. Svaret er nej, men ministeriet vil overveje lovgivning på området.

Statsforvaltningen tog i december 2014 stilling til, om kommuner kan tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der leverer en frivillig indsats i kommunen. Det var Statsforvaltningens opfattelse, at kommuner alene kan tegne forsikringer, hvis de dækker kommunens ansvar som arbejdsgiver, og at kommunerne derfor ikke generelt kan tegne forsikring, der dækker den skade, som frivillige påføres eller påfører andre i forbindelse med det frivillige arbejde.

Social- og Indenrigsministeriet tog efterfølgende sagen op til behandling – men tilkendegav samtidig, at de kommuner, der allerede havde tegnet sådanne forsikringer, ikke var forpligtede til at opsige dem, mens sagen blev behandlet. Dette gav kommunerne håb om, at ministeriet måske ville komme til et andet resultat end Statsforvaltningen…

Retsgrundlaget for at tegne forsikringer for frivillige

Social- og Indenrigsministeriet har nu taget stilling til sagen. For det første har ministeriet udtalt, at der hverken er hjemmel i serviceloven, arbejdsskadesikringsloven eller anden skreven lovgivning til, at kommuner kan tegne de pågældende forsikringer.

Ministeriet har derfor taget stilling til sagen efter de uskrevne kommunalfuldmagtsregler.

Efter kommunalfuldmagten gælder et grundlæggende forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner. Kommuner kan dog yde støtte til enkeltpersoner i visse situationer, hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål med støtten.

Om kommuner kan tegne forsikringer for frivillige kommer derfor an på en konkret afvejning af på den ene side den interesse, kommunerne har i at kunne forsikre frivillige, der udøver en frivillig indsats i kommunen, fx nytteværdi for borgerne, forbedring af den kommunale opgaveløsning mv., over for på den anden side hensynene bag forbuddet mod støtte til enkeltpersoner.

Efter en samlet afvejning af disse hensyn udtalte ministeriet, at der ikke er hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til at tegne de omhandlede forsikringer. Social- og Indenrigsministeriet anførte i den forbindelse:

"Social- og Indenrigsministeriet har herved lagt vægt på, at de omhandlede forsikringer vil indebære, at kommunen begunstiger enkeltpersoner med en ydelse, kommunen ikke er retligt forpligtet til at yde.

Hertil kommer, at kommunen i kraft af fraværet af ledelses- og instruktionsbeføjelse over den frivillige ikke har samme mulighed som over for kommunens ansatte for i et vist omfang at minimere risikoen for arbejdsulykker og skadevoldende handlinger."

Ministeriet finder således ikke, at kommunalfuldmagten giver kommuner adgang til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for personer, der yder en frivillig indsats i kommunen.

Kommuner kan fortsat tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige, som kommunen har et arbejdsgiveransvar for efter arbejdsskadesikringsloven eller Danske Lov 3-19-2. Det kommer an på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om den sikringspligtige arbejdsgiver er en forening, den frivillige er tilknyttet, eller kommunen har denne rolle.

Problematikken lægges op til lovgiver

Social- og Indenrigsministeriet bemærker i udtalelsen, at det efterfølgende vil være op til lovgiver at tilvejebringe den nødvendige lovhjemmel til, at kommuner kan stille kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer til rådighed for frivillige. Ministeriet vil på den baggrund overveje, om der er behov for en lovændring.

Hvad skal kommunerne gøre, hvis de har tegnet forsikringer af frivillige?

Kommuner, der allerede har tegnet en kollektiv ansvars- og ulykkesforsikring for frivillige, skal senest 1. juli 2017 opsige de pågældende forsikringer. Det indebærer, at opsigelsen skal afgives senest denne dato – herefter vil der være et opsigelsesvarsel, der følger af den enkelte forsikringsaftales vilkår. I nogle tilfælde vil forsikringen kunne være uopsigelig i kontraktperioden, og i så fald er kommunen ikke forpligtet til at bringe sig i misligholdelse ved at bringe aftalen til ophør.

Bemærk dog, at kommunerne ikke vil være forpligtede til at opsige forsikringerne, hvis der inden 1. juli 2017 er blevet tilvejebragt lovhjemmel, der giver kommuner adgang til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

Kommuner kan ikke – før der måtte blive etableret et lovgrundlag -  tegne nye kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Malene Graff

Specialistadvokat