Som led i statsstøttemoderniseringen har Kommissionen de seneste år arbejdet med at strømline reglerne og sikre en effektiv beslutningsproces. I den forbindelse har Kommissionen udgivet en række vejledende meddelelser, som skal gøre det lettere for offentlige myndigheder og virksomheder at forstå og vurdere statsstøtteretlige problemstillinger.

Kommissionen er nu kommet med meddelelsen om statsstøttebegrebet, som er sidste led i initiativet om statsstøttemoderniseringen. Meddelelsen giver vejledning om de generelle statsstøtteretlige principper, men også hvordan reglerne skal fortolkes inden for specifikke sektorområder – blandt andet infrastruktur, social- og sundhedsområdet, uddannelse og forskning, kulturarv og naturbeskyttelse og skatteområdet behandles i meddelelsen.

I meddelelsen har Kommissionen også et afsnit med centrale præciseringer på infrastrukturområdet. Det omfatter blandt andet følgende tre præciseringer:

  1. Infrastrukturprojekter kan støttes uden forudgående anmeldelse, hvis markedet ikke er konkurrenceudsat, eller hvis infrastrukturen benyttes som led i statens egne opgaver – eksempelvis offentlige veje eller vand- eller spildevandsinfrastruktur. Derimod vil støtte til lufthavne, bredbånd og energiinfrastruktur som udgangspunkt fortsat kræve anmeldelse, fordi markederne er konkurrenceudsatte, og støtte kan medføre, at støttemodtager opnår en selektiv fordel.

  2. Infrastruktur opført for offentlige midler udgør ikke statsstøtte, når private operatører af infrastrukturen betaler markedsprisen og dermed ikke opnår en økonomisk fordel. De offentlige myndigheder skal altså sikre, at støtten til infrastrukturen ikke videreføres til operatøren. Hvis brugsret til infrastrukturen opnås i en gennemsigtig, markedsmæssig proces, eksempelvis ved udbud, vil støtten som udgangspunkt være i overensstemmelse med statsstøttereglerne.

  3. Støtte til opførelse af infrastruktur har ikke en mærkbar effekt på samhandlen, hvis infrastrukturen er et naturligt monopol uden direkte konkurrenter, hvis markedet er præget af meget få private investeringer, og hvis støtten ikke giver selektive fordele til en bestemt aktør, men derimod er generelt samfundsgavnlig. Økonomisk støtte til den slags infrastrukturprojekter falder derfor helt uden for EU’s statsstøtteregler.

I meddelelsen giver Kommissionen en samlet vejledning om statsstøttebegrebet i artikel 107, stk. 1. Meddelelsen indeholder dog ikke retningslinjer for, hvornår statsstøtte, som er omfattet af reglerne, kan være forenelig med det indre marked og dermed lovlig.

Hos Horten ydes der rådgivning om statsstøtte til kommuner, offentlige og private myndigheder

Vi hjælper kommuner, andre offentlige myndigheder og private med vurdering af, hvorvidt en foranstaltning udgør statsstøtte, i hvilket omfang en anmeldelse til Kommissionen er nødvendig, og hvorvidt en støtteforanstaltning kan forventes godkendt.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat