Højesteret har afsagt dom i en sag om, hvorvidt virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse i forbindelse med udbud af busruten mellem Viborg og Herning med det resultat, at en gruppe medarbejdere ikke kunne kræve manglende løn udbetalt af erhververen af udbuddet.

Midttrafik satte i efteråret 2011 busruten mellem Viborg og Herning i udbud.  Brande Buslinier ApS vandt udbuddet og overtog 19 ud af 20 medarbejdere fra Skjern Bilen, der tidligere drev ruten. Medarbejderne, der overgik til Brande Buslinier ApS, bevarede anciennitet, løn og ansættelsesvilkår fra deres tidligere ansættelsesforhold i Skjern Bilen.

Kort tid efter Brande Buslinier ApS' overtagelse af ruten, blev Skjern Bilen taget under konkursbehandling, hvorefter medarbejderne rettede et krav for manglende løn mod Brande Buslinier ApS. Lønmodtagernes Garantifond, der normalt dækker lønkrav i forbindelse med arbejdsgiverens konkurs, afslog at dække lønkravene med henvisning til, at der var sket virksomhedsoverdragelse.

Spørgsmålet i sagen var derfor, om virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse i forbindelse med udbuddet, og om medarbejderne på den baggrund kunne rette deres lønkrav mod Brande Buslinier ApS, som erhverver af Skjern Bilen.

Ingen overdragelse af busser

Virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse, når der sker overførsel af en økonomisk enhed, som bevarer sin identitet.
Højesteret udtalte med henvisning til EU-Domstolens praksis, at, når det skal vurderes, om der foreligger en overførsel af en økonomisk enhed, er det nødvendig at tage hensyn til samtlige omstændigheder ved overdragelsen. Vurderingen afhænger af den aktivitet, som virksomheden udfører og de produktions- og driftsmåder, der anvendes.

Ved drift af offentlig bustransport, er det ifølge retspraksis de fysiske elementer (busserne), der udgør de væsentlige elementer i virksomhedens drift - og ikke arbejdskraften. Sker der således ikke en overførsel af væsentlige fysiske elementer mellem de to enheder, dvs. busserne, vil det klare udgangspunkt være, at der ikke er tale om overførsel af en enhed i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven.

Begge busselskaber anvendte leasede busser til driften af busruten, og Brande Buslinier ApS overtog ikke busser, som havde være anvendt af Skjern Bilen. Brande Buslinier ApS overtog foruden medarbejderne alene billetborde, chaufførtasker, møntborde og byttepenge til en samlet værdi af ca. 61.000 kr.

Højesteret: Ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven

Højesteret fastslog ligesom Vestre Landsret, at der ikke var overført væsentlige fysiske elementer fra Skjern Bilen til Brande Buslinier ApS, og at der derfor ikke var tale om en overdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Det var desuden uden betydning for vurderingen af, om der forelå en virksomhedsoverdragelse, at begge busselskaber anvendte leasede busser.

Da der ikke var sket en overførsel af væsentlige fysiske elementer mellem Skjern Bilen og Brande Buslinier ApS, var overtagelsen af busruten ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Medarbejderne havde derfor ikke i medfør af loven et lønkrav mod Brande Buslinier ApS.

Fandt virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i medfør af særskilt aftale?

Det fremgik af udbudsbetingelserne, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle følges, og at den nye kontrakthaver derfor ville være stillet som ved erhvervelsen af en virksomhed. Et spørgsmål i sagen var derfor, om der i forbindelse med udbuddet var indgået en aftale om, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle følges, selvom betingelserne for virksomhedsoverdragelsesloven ikke var opfyldt.

Højesteret udtalte, at det ikke fremgik klart af ordlyden i udbudsbetingelserne, at erhververen af kontrakten ville overtage forpligtelserne i henhold til medarbejderne, eller at medarbejderne blev tillagt rettigheder, som følger af virksomhedsoverdragelsesloven.

Højesteret udtalte desuden, at udbudsbetingelserne var en aftale mellem Midttrafik og Brande Buslinier ApS, og der skal foreligge særlige holdepunkter for, at en aftale kan anses for at indeholde vilkår om tredjemands (medarbejdernes) rettigheder. Sådanne særlige holdepunkter var ifølge Højesteret ikke til stede i den pågældende aftale, og Brande Buslinier ApS blev derfor frifundet for medarbejdernes lønkrav.

Horten bemærker

Højesterets afgørelse bekræfter hidtidig retspraksis, hvorefter det ved udbud af busruter er afgørende for vurderingen af, om der er ‎gennemført en Virksomhedsoverdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvorvidt der er‎ sket overførsel af ”væsentlige fysiske elementer”, hvilket vil sige busser. Det forhold, at der anvendes leasede busser, kan ikke føre til, at der foreligger en overdragelse omfattet af ‎virksomhedsoverdragelsesloven, medmindre erhververen får stillet de samme leasede busser til rådighed.

En henvisning til virksomhedsoverdragelsesloven i udbudsbetingelserne medfører heller ikke automatisk, at virksomhedsoverdragelsen finder anvendelse med den konsekvens, at erhververen skal overtage forpligtelserne i forhold til de overdragne medarbejdere.

Vi gør opmærksom på, at indholdet af ovenstående ikke er og ikke kan erstatte juridisk rådgivning.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner

Maria Schmiegelow

Advokat