Retten i Kolding har netop afsagt dom i sagen om, hvorvidt en medarbejders kraftige overvægt var et handicap. Retten fandt ikke, at de gener, som medarbejderen led af, udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Kommunen, der havde opsagt medarbejderen, blev derfor frifundet.

EU-Domstolen: Fedme kan være et handicap

Sagen omhandlede en dagplejer, der blev opsagt på grund af en generel nedskæring af antallet af dagplejere i Billund Kommune. Medarbejderen var svært overvægtig og mente, at han var blevet forskelsbehandlet på grund af sin overvægt.

Byretten forelagde sagen for EU-Domstolen, der blev bedt om at tage stilling til, om der gælder et generelt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme, eller om fedme kan betragtes som et handicap omfattet af beskyttelsen i beskæftigelsesdirektivet.

EU-Domstolen udtalte i 2014, at der ikke gjaldt noget generelt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme. Domstolen fastslog dog, at fedme kan udgøre et handicap i direktivets forstand, hvis fedmen medfører fysiske eller psykiske begrænsninger i en sådan grad, at den berørte person er forhindret i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere.

EU-Domstolen lod det være op til den nationale domstol at efterprøve, om disse betingelser var opfyldt.

Konkret var gener som følge af fedme ikke et handicap

Retten konstaterede, at medarbejderen, der havde et BMI på 54 på tidspunktet for opsigelsen, var meget svært overvægtig.

Retten foretog derefter en vurdering af, hvilken indvirkning medarbejderens fedme havde haft på hans arbejdsliv. Retten lagde vægt på, at de gener, som medarbejderen havde som følge af den svære overvægt, navnlig sukkersyge, søvnapnø og forhøjet blodtryk, var velbehandlede. Heller ikke medarbejderens gener i form af begrænset bevægelighed, hurtig forpustelse, smerter i knæene i forbindelse med længere gang eller medarbejderens psykiske belastning i forbindelse med overvægten udgjorde ifølge retten gener, der forhindrede ham i at udføre sit arbejde som dagplejer.

Medarbejderen havde bevisbyrden for, at han på tidspunktet for afskedigelsen led af et handicap. Retten fandt ikke, at de gener, som medarbejderen led af, udgjorde et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Kommunen, der havde opsagt medarbejderen, blev derfor frifundet.

Horten bemærker

Det er vigtigt at bemærke, at Retten i Koldings afgørelse ikke indebærer, at fedme aldrig vil kunne udgøre et handicap.

I denne sag fandt Retten i Kolding konkret, at de gener, som medarbejderen havde som følge af fedmen, ikke var så hæmmende for hans mulighed for at deltage i arbejdslivet, at fedmen måtte karakteriseres som et handicap. Svær overvægt kan dog i andre tilfælde tænkes at medføre andre gener, der i forbindelse med andre arbejdsopgaver vil indebære, at fedmen vil blive betragtet som et handicap.

 

Det vides endnu ikke, om FOA, der førte sagen som mandatar for medarbejderen, vil indbringe sagen for landsretten. Sagens principielle karakter og mediebevågenhed taget i betragtning er det dog ikke usandsynligt, at dommen vil blive anket.

kontakt

Maria Schmiegelow

Advokat