Energitilsynet har den 27. september 2016 truffet afgørelse i et spørgsmål om prisbestemmelse af procesvarmeleverance.

Spørgsmålet udspringer af en sag mellem Gartnernes Varmeforsyning i Århus ApS og gartnerierne i Århus, som handler om, hvorvidt procesvarmeleverance er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser eller ej.

Udgangspunkt i varmeforsyningsloven

Udgangspunktet i varmeforsyningsloven er, at kun hvis en procesvarmeleverance kommer fra et centralt kraftvarmeanlæg, vil leverancen være omfattet af lovens prisbestemmelser.

Spørgsmålet, som Energitilsynet har behandlet, handler om, hvorvidt bestemmelsen kun vedkommer direkte procesvarmeleverance fra et centralt kraftvarmeanlæg til kunden i første led, eller om bestemmelsen også gælder for procesvarmeleverance fra et transmissions- eller distributionsselskab til en slutkunde, hvor distributionsselskabet har fået procesvarme leveret fra et centralt kraftvarmeanlæg.

En sag af principiel karakter

Sagen blev vurderet til at være af principiel karakter, og derfor er sagen forelagt selve Energitilsynet. Efter at prisbestemmelsen  blev affattet på ny, blandt andet på opfordring af Energitilsynet selv, har tilsynet ikke taget stilling til prisbestemmelsens anvendelse på procesvarmeleveringer.

Energitilsynet bemærker, at sagen kan få økonomisk betydning for andre selskaber, der ikke er i et direkte kundeforhold med et centralt kraftvarmeanlæg, men som får videredistribueret opvarmet vand derfra til procesformål. Disse selskaber vil, såfremt indstillingen følges, ikke være omfattet af prisreguleringen, og procesvarmeleverancen vil derfor ske på de almindelige markedsmæssige vilkår.

Ikke omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser

Ud fra en ordlyds- og formålsfortolkning vurderer Energitilsynet, at varmeforsyningslovens prisbestemmelser ikke finder anvendelse på procesvarmeleverancer i andre situationer end dem, hvor leveringen kommer direkte fra et centralt værk, og procesvarmekunden skal forhandle priser og vilkår direkte med et centralt værk om procesvarmeleverancen.

Energitilsynet finder derfor, at procesvarmeleverancen fra Gartnernes Varmeforsyning til gartnerierne i Århus ikke er omfattet af prisbestemmelserne i varmeforsyningslovens kapitel 4. Gartnernes Varmeforsyning har derfor heller ikke pligt til at foretage en anmeldelse af sine priser og øvrige betingelser.

Energitilsynets afgørelse

På den baggrund traf Energitilsynet følgende afgørelse:

  • Procesvarmeleverancen fra Gartnernes Varmeforsyning i Århus ApS til gartnerierne er ikke omfattet af prisbestemmelsen i varmeforsyningslovens § 20, stk. 1.
  • Gartnernes Varmeforsyning i Århus ApS er ikke omfattet af de øvrige prisbestemmelser i varmeforsyningslovens kapitel 4 og har dermed ikke pligt til at foretage anmeldelse af sine priser og øvrige betingelser for så vidt angår denne procesvarmeleverance, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1.


Procesvarmeleverance kan dog blive omfattet af prisreguleringen som følge af § 20, stk. 1, 2. pkt., når der er tale om leverance fra et centralt værk, og som følge af § 20 c, når der er samproduktion med rumvarme, og der ikke er anmeldt en omkostningsfordeling til Energitilsynet. Det skal understreges, at afgørelsen alene vedrører fortolkning af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, 2. pkt. I sagen var der udelukkende tale om procesvarmelevering, hvorfor § 20 c ikke kom ind i billedet.

kontakt

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat