Regeringen fremlagde i september 2016 sin nye forsyningsstrategi, der har medført en blandet modtagelse i forsyningsbranchen og i det politiske landskab.

Som led i regeringens oplæg har Energistyrelsen efterfølgende udarbejdet analyser af den kommunale låntagning på forsyningsområdet samt af modregningsreglerne. Disse analyser har stor relevans for dem, der til daglig beskæftiger sig med kommunalt forsyningsarbejde, hvad end det er i en kommune eller i et kommunalt ejet forsyningsselskab.

Analyse af kommunal låntagning på forsyningsområdet

Energistyrelsens analyse vedrører forsyningsselskabernes adgang til og anvendelse af kommunale lånegarantier og garantistillelse.

Kommunerne kan stille garanti for et forsyningsselskabs lånoptagelse – og en sådan garanti giver selskabet mulighed for at optage lån på langt mere gunstige vilkår, end det ellers ville kunne opnå. For så vidt angår KommuneKredit, er det et krav for at et selskab kan optage lån her, at der stilles en kommunegaranti. Reglerne for kommunernes, herunder kommunalt ejede selskabers, låntagning findes i lånebekendtgørelsen. EU's statsstøtteregler stiller i mange tilfælde endvidere krav om, at en kommune, der stiller garanti, skal opkræve en garantiprovision på markedsvilkår.

KommuneKredit må ifølge statsstøttereglerne ikke låne til konkurrenceudsatte aktiviteter. Alligevel konkluderer Energistyrelsen, at KommuneKredit låner ud til en række konkurrenceudsatte aktiviteter. Energistyrelsen foreslår, at der laves en eksplicit afgrænsning af konkurrenceudsatte og kommercielle aktiviteter, så det bliver klart, dels hvilke aktiviteter kommuner må stille garanti for, dels hvad KommuneKredit må udlåne penge til.

Energistyrelsen finder også, at der er generelle forskelle i den måde, som kommunerne forvalter reglerne om garantistillelse og betaling af garantiprovision. Energistyrelsen foreslår, at der opstilles ensartede principper for fastsættelsen af garantiprovisioner inden for rammerne af Kommissionens meddelelse om garantier.

Horten holdt den 3. oktober 2016 et seminar om lånegarantier. Du kan henvende dig til advokat Andreas Christensen eller advokat Line Markert, hvis du ønsker at høre mere om garantistillelse.

Analyse af modregningsreglerne på forsyningsområdet

For tiden undersøger regeringen mulighederne for at modernisere og effektivisere forsyningssektoren. Energistyrelsen henviser til rapporten om forsyningssektorens effektiviseringspotentiale, udarbejdet af McKinsey, hvor det konkluderes, at der mangler økonomiske incitamenter til effektiviseringer ved bl.a. konsolidering.

Som led i arbejdet med at undersøge grundlaget for effektiviseringstiltag på forsyningsområdet, har Energistyrelsen analyseret, i hvilket omfang modregningsreglerne udgør en reel barriere for effektiviseringen af driften og konsolidering, og om en ændring eller ensretning af modregningsreglerne kan være hensigtsmæssigt.

Analysen kommer bl.a. frem til, at kommunernes incitament til at sikre en effektiv drift af deres forsyninger afhænger af, om de har mulighed for at få forrentet indskudskapital, optjene et reelt overskud og få dette udbetalt. Hvis det er muligt, vurderer Energistyrelsen, at kommunernes muligheder for at anvende overskud fra forsyningerne, deriblandt også modregningsprocenten, vil have en gunstig påvirkning af incitamentet til at sikre en effektiv drift.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner