Det kommunale tilsyn i Statsforvaltningen behandler et stort antal anmodninger fra blandt andet kommuner og regioner om vejledende udtalelser. Typisk vedrører en henvendelse til Statsforvaltningen, om en handling, som en kommune overvejer at foretage, vil være i overensstemmelse med lovgivningen, herunder særligt kommunalfuldmagtsreglerne.

Ofte har spørgeren behov for et hurtigt svar fra Statsforvaltningen for at kunne komme videre med sagen – og det nye skema tager sigte på at fremme denne proces.

Nyt skema optimerer processen

I skemaet skal spørgeren beskrive de forhold, som Statsforvaltningen typisk vil have behov for at kende for at kunne afgive en vejledende udtalelse.

Det gælder blandt andet en klar og kort beskrivelse af den beslutning, som spørgeren overvejer at træffe, hvilke retlige forhold der giver anledning til tvivl og spørgerens egen vurdering af sagen.

For at kunne afgive vejledende udtalelser hurtigere – og også afgive dem på et klarere og mere korrekt grundlag – beder Statsforvaltningen derfor alle kommuner og regioner om at anvende det nye skema.

Inddelt i syv afsnit

Skemaet er inddelt i syv afsnit, der omhandler følgende forhold:

  • En overordnet beskrivelse af henvendelsens emne.
  • En beskrivelse af den beslutning, som eksempelvis kommunalbestyrelsen påtænker at træffe, samt baggrunden herfor.
  • En beskrivelse af de retlige regler, som konkret giver anledning til tvivl med hensyn til lovligheden af den forestående beslutning, herunder med præcise henvisninger til love mv.
  • En sammenfatning af kommunens konklusion på tvivlsspørgsmålet og hvad der taler henholdsvis for og imod lovligheden af kommunens retlige vurdering.
  • En angivelse af, om kommunen har haft kontakt med andre myndigheder om tvivlsspørgsmålet samt en beskrivelse af resultatet af denne kontakt.
  • Kontaktoplysninger på den person, der kan kontaktes vedrørende den juridiske vurdering.
  • En angivelse af hvilken dato kommunen vil have behov for at modtage Statsforvaltningens forhåndsudtalelse og baggrunden herfor.

Hortens anbefalinger

Vi har stor erfaring i at vurdere kommunalretlige spørgsmål, herunder i at drøfte tvivlsspørgsmål med Statsforvaltningen og anmode om vejledende udtalelser. Vi ser frem til at tage det nye skema i brug.

De sager, hvor en kommune eller region ønsker at modtage en vejledende udtalelse, er ofte komplekse – både i forhold til faktum, og i forhold til den juridiske ramme. Det er vores erfaring, at der typisk er meget at hente ved at bruge tid på at overveje nøje, hvilket faktum der skal lægges til grund ved anmodningen. Herudover bør det overvejes, hvilke udfaldsrum der er for svaret. Formålet hermed er at sikre, at man med den modtagne udtalelse i hånden har det fornødne grundlag for den videre proces – og ikke er nødsaget til at stille opfølgende spørgsmål.

Det er vores forventning, at skemaet i mange tilfælde kan bidrage til at skabe et bedre grundlag for Statsforvaltningens stillingtagen til de ofte komplekse sager. Vi bidrager gerne med at sparre om eller kvalitetssikre udkast til besvarelse af skemaet, så det sikres, at sagens relevante forhold er beskrevet på en hensigtsmæssig måde, og at der henvises til praksis, der kan understøtte kommunens eller regionens fortolkning.

Skemaet kan hentes via nedenstående link – vær opmærksom på, at den udfyldte version ikke gemmes, men skal skrives ud eller gemmes manuelt ("Gem som"), så det kan gemmes på myndighedens sag.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)