Et rørlagt vandløb under et vejareal er ikke omfattet af gæsteprincippet, hvis vandløbet var der først, og rørlægningen er sket af hensyn til vejen.

Det fremgår af Vejdirektoratets udtalelse fra 19. august 2016 på baggrund af en forespørgsel fra Natur- og Miljøklagenævnet.

Placering af vedligeholdelsespligten

Vejdirektoratet anfører indledningsvis, at Vejdirektoratet er bekendt med, at Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) har vejledt en række kommuner om, at det er de lodsejere, der ejer den til vejen stødende jord, der har vedligeholdelsesforpligtelsen for et rørlagt vandløb. Styrelsen henviser i den forbindelse til vejlovens gæsteprincip (vejlovens § 77).

For så vidt angår pligten til at vedligeholde et rørlagt vandløb under en vej, må det imidlertid ifølge Vejdirektoratet vurderes, om vandløbet lå på det pågældende sted, da vejen blev anlagt hen over vandløbet, og dermed om rørlægningen er sket af hensyn til vejen. Når en vej anlægges, så den krydser et vandløb, sker rørlægningen af vandløbet med henblik på at sikre vejen – ikke af hensyn til vandløbet.

Udgifterne pålægges vejmyndigheden

Det er på den baggrund Vejdirektoratets opfattelse, at vedligeholdelsen af rørlægningen – samt arbejder pålagt af vandløbsmyndigheden af hensyn til vandløbet – sker som en del af vejens vedligeholdelse. Udgifterne hertil er derfor en del af vejmyndighedens forpligtelse, jf. vejlovens § 8, stk. 2. Det betyder, at gæsteprincippet ikke finder anvendelse ved vedligeholdelse eller andre arbejder angående vandløbet, uanset om dette er rørlagt og fremtræder som en "ledning" under vejen.

kontakt

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)