En ny udtalelse fra Social- og Indenrigsministeriet af 12. oktober 2016 fastslår, at den støtte, som Københavns Kommune og Region Hovedstaden ydede til Eurovision Song Contest 2014 gennem Projektselskabet, var lovlig.

Social- og Indenrigsministeriets vurdering deler sig overordnet op i tre led. Først vurderer Social- og Indenrigsministeriet, om støtte til et arrangement som Eurovision Song Contest (ESC) ligger inden for kommunalfuldmagten. Dernæst vurderer ministeriet, om der er handlet i strid med kravet om økonomisk ansvarlighed som følge af en betydelig budgetoverskridelse. Endelig vurderer ministeriet, om støtten var i strid med reglerne om statsstøtte i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) artikel 107.

Om Eurovision Song Contest 2014

Eurovision Song Contest blev i 2014 afholdt i Danmark som følge af den danske sejr ved ESC 2013. Københavns Kommunes engagement i ESC 2014 bestod blandt andet af tilskud til Projektselskabet ESC 2014 ApS. Selskabet havde til formål at varetage opgaver i forbindelse med afviklingen og forberedelsen af ESC 2014. Selskabet modtog også tilskud fra Region Hovedstaden.

I februar 2014 kom det imidlertid frem, at budgettet på 34,6 mio. kr. var overskredet. Københavns Kommune dækkede i alt 23,2 mio. kr., og Region Hovedstaden dækkede i alt 60,7 mio. kr.

For så vidt angår regionen fandt ministeriet, at det følger af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v., at regionen lovligt kunne bidrage til arrangementet.

ESC 2014 var lovlig kommunal interesse

Social- og Indenrigsministeriets fastslår i udtalelsen, at Københavns Kommunes engagement i ESC 2014 var hjemlet i kommunalfuldmagten.

ESC 2014 var overordnet en opgave foretaget under Danmarks Radio, der er en statslig institution. Dermed anses Danmarks Radios opgaver derfor som udgangspunkt som værende statslige opgaver og dermed liggende uden for kommunalfuldmagten.

En kommune kan dog efter kommunalfuldmagtens regler yde støtte til bl.a. kultur, hvis kommunen med støtten varetager en eller flere lovlige kommunale interesser. Social- og Indenrigsministeriet finder, at det var en lovlig kommunal interesse at arrangere ESC 2014.

De kriterier, som Social- og Indenrigsministeriet lægger vægt på, er følgende:

  • At arrangere musikfestivaler og dermed varetage kulturelle opgaver er en lovlig kommunal opgave
  • At varetage hensyn til turisme- og erhvervsudvikling er en lovlig kommunal opgave
  • At tiltrække borgere og turister fra andre kommuner og fra udlandet og skabe opmærksomhed omkring kommunen med henblik på at tiltrække erhvervsvirksomheder til kommunen er en lovlig kommunal opgave
  • Københavns Kommune som værtsby for arrangementet havde en naturlig interesse i de forventede afledte effekter, som placeringen af arrangementet havde i forhold til kultur, turisme og erhvervsudvikling. Dette vejede op for det modstående kriterium, at Eurovision Song Contest er en international begivenhed, der varetages på vegne af et internationalt organ.

Ministeriet overvejede derefter, om kommunens andel af udgifterne stod i rimeligt forhold til den kommunale interesse i arrangementet.

Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Københavns Kommunes andel af udgifterne – 23,2 mio. kr. mod de statslige udgifter på i alt 131,1 mio. kr. – svarende til ca. 19 pct. af de statslige udgifter, levede op til dette krav.

Københavns Kommune og Region Hovedstaden har ikke tilsidesat princippet om økonomisk forsvarlighed

De kommunalretlige grundsætninger indebærer en generel pligt for kommuner og regioner til at handle økonomisk forsvarligt. Social- og Indenrigsministeriet slår dog fast, at der i denne forbindelse overlades et "betydeligt skøn" til kommunen og regionen i forhold til, hvorvidt der er handlet med økonomisk forsvarlighed.

Det er Social- og Indenrigsministeriets opfattelse, at Københavns Kommune og Region Hovedstaden ikke har tilsidesat princippet om økonomisk forsvarlighed. De omstændigheder vedrørende budgetoverskridelser mv., der er redegjort for i Statsrevisorernes beretning nr. 16/2016, indebærer efter ministeriets opfattelse ikke, at der er udvist en klart uforsvarlig adfærd, hvorfor princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning ikke kan anses for værende tilsidesat.

Der blev ikke ydet ulovlig statsstøtte til hverken DR, REDA eller ESC

I forbindelse med de statsstøtteretlige overvejelser afviser Social- og Indenrigsministeriet samtlige påstande om, at kommunen og regionen skulle have ydet ulovlig statsstøtte til enten DR, Refshaleøens Ejendomsselskab A/S (REDA) eller Projektselskabet ESC 2014 ApS.

Social- og Indenrigsministeriet begrunder sit standpunkt med følgende:

  • Det internationale organ, der beslutter hvem, der skal afholde ESC, havde regler, der indebar, at kun DR kunne have fået ansvaret for ESC 2014. Derfor er det statsstøtteretlige kriterium om samhandelspåvirkning ikke opfyldt
  • Angående klargøringsarbejderne til REDA's ejendomme, der skulle anvendes til arrangementet, vurderes det, at arbejderne har fået betaling, der svarer til den markedsmæssige værdi for det arbejde, de har udført. Derfor er det statsstøtteretlige kriterium om begunstigelse af en virksomhed ikke opfyldt
  • Den del af støtten der var gået til Projektselskabet – der var virksomheden, som fungerede for kommunen til varetagelse og afvikling af opgaver i forbindelse med arrangementet – var ikke statsstøtte, fordi Projektselskabet alene havde til formål at varetage almene og ikke-kommercielle interesser inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Det statsstøtteretlige kriterium om støtte til en virksomhed, der varetager økonomisk aktivitet på et marked, var derfor ikke opfyldt

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)