Energistyrelsen har for nyligt sendt tre udkast til forskrifter for vandsektoren i høring. Konkret drejer det sig om bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber, bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af energiressourcer og vejledning til fastsættelse af takster for vand.

Bekendtgørelserne og vejledningen er en del af revisionen af vandsektoren. For nylig er også bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber mv. og bekendtgørelsen om tilknyttet virksomhed revideret. Disse kan du læse om her.

Performancebenchmarking

Bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal indføre obligatorisk benchmarking af alle vandselskabers performance, så vandselskaberne kan sammenlignes på en gennemsigtig måde med faste kriterier for miljø, sundhed, energi, klima og forsyningssikkerhed.

Den årlige performancebenchmarking vil blive foretaget af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning for de vandselskaber, der er omfattet af vandsektorloven. Andre vandselskaber kan frivilligt deltage i ordningen.

Høringen har frist den 20. oktober, og bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2017.

Du kan læse udkastet til bekendtgørelsen her.

Udnyttelse af energiressourcer

Bekendtgørelse om vandselskabers udnyttelse af energiressourcer bestemmer, at vandselskaber med virkning fra den 1. marts 2016 må producere el og varme af deres egne ressourcer. Vandselskaber har derved mulighed for at blive et energiproducerende selskab, der bliver omfattet af el- eller varmeforsyningslovene.

Konkret ophæver bekendtgørelsen en række krav om adskillelse af vandselskaber og vandselskabers produktion af el og varme, men kun når produktionen sker på basis af vandselskabernes egne ressourcer.

Blandt de ophævede krav er:

  • kravet om selskabsmæssig adskillelse mellem vandselskaber og vandselskabernes el- og varmeproduktion,
  • forbuddet mod anvendelse af midler til vandselskabets forsyningsaktiviteter, og
  • kravet om regnskabsmæssig adskillelse efter vandsektor-, elforsynings- og varmeforsyningslovene.


Ifølge høringsmaterialet vil bekendtgørelsen ikke ændre ved de øvrige dokumentationskrav, som lovgivningen indeholder.

Høringen har frist den 7. november, og hensigten er, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2017.

Du kan læse udkastet til bekendtgørelsen her.

Fastsættelse af takster for vand

Vejledningen om fastsættelse af takster for vand reviderer den eksisterende vejledning fra 2014. Udover rent sproglige opdateringer, er der er sket ændringer af afsnittet om kommunernes godkendelse af takstbladet, der kan findes på vejledningens side 20. Ændringen sker på grund af ændringerne i vandforsyningsloven tidligere i år.

Høringen har frist den 3. november.

Du kan læse udkastet til vejledningen her.

kontakt

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner