Det ventede udkast til lovforslag om ændringer af planloven er blevet offentliggjort på Høringsportalen.

Siden regeringens vækstprogram blev offentligt den 23. november 2015, har en række ændringer af planloven været ventet. Regeringen indgik den 9. juni 2016 en politisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om de overordnede ændringer.

Aftalen er nu blevet udmøntet i et lovforslag, som ud over forslag om modernisering af planloven også indeholder forslag om ændring af naturbeskyttelsesloven.

Lovforslagets indhold

Hovedelementerne i lovforslaget svarer til den politiske aftale. Men lovforslaget og navnlig lovbemærkningerne giver et mere detaljeret indblik i overvejelserne bag de foreslåede ændringer.

Helt overordnet foreslås det som nyt tema i formålsbestemmelsen i § 1, at loven også skal skabe gode rammer for vækst og udvikling i hele landet. Dette formål skinner igennem i lovforslaget, der generelt lemper en række eksisterende begrænsninger for planlægningen. Lempelserne er dog mindre vidtgående end regeringens oprindelige oplæg.

Kysterne

Planlægningen langs kysterne bliver ændret på en række punkter. Forbuddet mod planlægning af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen gælder stadig, men kommunerne får nu mulighed for at udlægge områder med op til 6000 nye sommerhuse i områder inden for kystnærhedszonen efter ansøgning. En forudsætning herfor vil bl.a. være, at kommunerne samtidig sørger for at tilbageføre ældre, ikke-udnyttede udlæg til sommerhuse.

Der indføres en mulighed for, at erhvervs- og vækstministeren kan give tilladelse til at etablere op til 15 nye forsøgsprojekter i kystnærhedszonen. Der skal være tale om "innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter". En forudsætning for sådanne projekter er dog, at der først – ved pålæg til alle kommuner – gennemføres en generel oprydning i ikke-udnyttede kystnære reservationer til ferie- og fritidsanlæg, som efter planen skal ske i 2016 og 2017. Hensigten er, at ophævelsen af uaktuelle reservationer skal have et væsentligt større omfang end de nye forsøgsprojekter.

Landdistrikter

I landzonedistrikter indfører lovforslaget nye muligheder for at ændre anvendelsen af eksisterende, overflødiggjorte bygninger, og pensionisters ret til at anvende fritidsboliger i landzone til helårsbeboelse lempes. Reglerne om landzonetilladelser lempes, og kommunerne gives en mulighed for hvert fjerde år at udpege to "omdannelseslandsbyer" i landzone, hvor kommunerne får bedre mulighed for at skabe en helhedsorienteret og langsigtet plan for landsbyen, uden der dog kan ske egentlig byudvikling.

Detailhandel

Begrænsningerne for detailhandlen foreslås lempet, så størrelsesbegrænsningen helt fjernes for udvalgsvarebutikker og hæves for dagligvarebutikker. Kommunerne får en friere adgang til at fastlægge størrelsen af bydelscentre, ligesom muligheden for etablering af aflastningsområder udvides til hele landet.

Reservation til produktionsvirksomheder

Lovforslaget betyder også, at kommunernes udlægning af erhvervsområder i højere grad skal tage højde for alle forureningspåvirkninger og ikke kun støj. Kommunen skal reservere erhvervsområder til produktionsvirksomheder, ligesom arealer langs motorveje skal forbeholdes virksomheder med et særligt behov for tunge transporter eller egentlige transport- og logistikvirksomheder.

Høring

Udkastet til lovforslag blev sendt i høring den 19. september. Høringsfristen løb til den 17. oktober 2016.

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)