Få Hortens bud på, hvad Danmarks første samlede forsyningsstrategi kommer til at betyde for forsyningerne og kommunerne. I en artikelserie stiller vi skarpt på strategiens fem principper. Læs her om det første princip: Konkurrenceudsættelse af ikke-monopolopgaver.

Regeringen er netop udkommet med Danmarks første samlede forsyningsstrategi, som dækker forsyning med både vand, varme og el samt håndteringen af spildevand og affald. Formålet med strategien er at sikre større grad af lighed i reguleringen af de enkelte forsyningsområder. Forsyningsstrategien varsler større ændringer i reguleringen i alle forsyningssektorerne.

I en artikelserie stiller vi derfor skarpt på de fem principper, som regeringens forsyningsstrategi bygger på. Vi vil forsøge at give vores bud på, hvad principperne i strategien kommer til at betyde for forsyningerne og kommunerne.

De fem principper er overordnet:

Det første princip handler om, at regeringen vil konkurrenceudsætte opgaver, som ikke er naturlige monopoler.

Princip 1: konkurrenceudsættelse af ikke-monopolopgaver

Langt hovedparten af forsyningsområderne er såkaldte naturlige monopoler. Naturlige monopoler er områder, hvor det ikke giver økonomisk mening, at der er flere udbydere af en opgave. Det gælder især på de områder, hvor forsyning sker gennem net. Disse områder underlægges normalt en særlig lovgivning for at modvirke de negative konsekvenser ved monopolet.

Men der er også områder, som i dag er reguleret i lovgivningen, som om det er naturlige monopoler. Regeringen omtaler disse områder som regulatoriske monopoler. Det drejer sig om affaldshåndtering og energispareindsatsen.

Regeringens udspil

Det første princip i strategien indebærer, at regeringen vil arbejde for, at de regulatoriske monopoler bliver konkurrenceudsat, så vidt det er muligt. En effektiv konkurrence er ifølge regeringen til gavn for borgere og virksomheder.

For at understøtte den frie konkurrence vil regeringen sikre, at der er vandtætte skotter mellem de konkurrenceudsatte områder og monopolområderne, sikre fri og lige adgang for alle udbydere, samt skabe en høj grad af gennemsigtighed for forbrugerne, så de kan drage nytte af den forbedrede konkurrencesituation.

Konkurrenceudsættelse og lovgennemgang

Skiftende regeringer har længe arbejdet for, at konkurrenceudsætte affaldsenergiområdet. Regeringens forsyningsstrategi indeholder derfor heller ikke overraskende et udspil om at konkurrenceudsætte energiudnyttelse af affald. Det er derimod nyt, at regeringen også vil styrke konkurrencen på resten af affaldsområdet, og at det skal gælde både husholdningernes og erhvervets affald. Regeringen vil derfor ophæve den kommunale anvisningsret og dermed kommunernes monopol på det genanvendelige og det forbrændingsegnede affald.  

Det er ikke kun hele områder, som skal konkurrenceudsættes. Man kan generelt forvente, at lovgivningen vil blive kigget grundigt efter i sømmene, så ulige konkurrencevilkår bliver fjernet. Det kan f.eks. være lånevilkårene, som ofte er vidt forskellige for kommunale og private ejere af forsyningsvirksomheder, og ejerskabsformen, hvis dette kan påvirke den reelle konkurrencesituation. Det sidste betyder formentlig, at de kommunale § 60-selskaber ikke længere vil være en mulig form for organisering af opgaverne. Det samme gælder i de tilfælde, hvor forsyningen ligger i den kommunale forvaltning.

Kommuner og forsyningsselskaber skal forberede sig

Alle disse forventede omvæltninger rejser rigtig mange spørgsmål for kommuner og forsyningsselskaber. Affaldsenergibranchen er begyndt at indstille sig på, at branchens aktiviteter skal konkurrenceudsættes og selskabsgøres. Der er imidlertid en række centrale spørgsmål, som er afgørende for de enkelte virksomheder, fx spørgsmålet om videreførelse af den nuværende finansiering. Det vil derfor være en god idé allerede nu at begynde at afdække, hvad en konkurrenceudsættelse vil betyde for den enkelte affaldsenergivirksomhed, så der er god tid til at optimere med henblik på at minimere omkostningerne

Også energispareindsatsen er et område, som i dag er underlagt monopolregulering, selvom det egentlig ikke er et naturligt monopol. Regeringen vil flytte energispareforpligtelsen på elområdet fra net- og distributionssselskaberne, som naturlige monopoler, til elhandelsselskaberne, som konkurrerer frit. Regeringen er ikke videre konkret i forhold til beskrivelse af dette tiltag, men det lyder som om, regeringen ønsker, at der skal blive fri konkurrence på tværs af forsyningsområderne og -arterne.

Det kan være en udfordring for især mindre selskaber, som i dag måske ikke har musklerne til at konkurrere med de større selskaber. Indledende analyser viser da også, at omkostningerne ved at flytte indsatsen til elhandelsselskaberne risikerer at overstige gevinsten. Regeringen vil derfor i første omgang analysere området yderligere. Vi følger selvfølgelig arbejdet med at udarbejde et nyt administrativt set-up for området.

Læs mere om de konkrete tiltag her  

kontakt

Klavs Gravesen

Partner

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner