Når offentlige myndigheder indgår aftaler om fravigelse af gæsteprincippet, har de pligt til at følge de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, herunder grundsætningen om saglig kommunal forvaltning. Det fastslår Højesteret i en sag om et regnvandsbassin omfattet af gæsteprincippet.

Den 21. september 2016 fastslog Højesteret, at Hvidovre Kommune havde handlet usagligt, da den indgik aftale med Hvidovre Spildevand A/S om fravigelse af gæsteprincippet for selskabets regnvandsbassin, som var beliggende på kommunens ejendom. Selskabet betalte et beskedent beløb for aftalen på et tidspunkt, hvor det var klart, at regnvandsbassinet skulle flyttes af hensyn til etablering af ny bane mellem København og Ringsted.

Højesteret tilsidesatte aftalen, og selskabet blev pålagt at betale for omlægning af regnvandsbassinet. Dommen understreger vigtigheden af saglige hensyn, når offentlige myndigheder indgår i aftaler om fravigelse af gæsteprincippet. 

Sagens forløb

  • 2007: Hvidovre Kloakforsyning blev udskilt fra kommunen til Hvidovre Spildevand A/S. Et regnvandsbassin blev i den forbindelse overdraget til Hvidovre Spildevand A/S (i dag HOFOR Spildevand Hvidovre A/S). Det blev derfor omfattet af gæsteprincippet, da det lå på Hvidovre Kommunes ejendom. 
  • 2010: Anlægslov om etablering af ny jernbane mellem Ringsted og København blev vedtaget. Regnvandsbassinet skal som følge heraf nedlægges. Forinden vedtagelsen har muligheder for linjeføring mv. været offentliggjort. Det var derfor klart, at jernbanen ville kræve en omlægning af regnvandsbassinet. Ifølge gældende praksis og forarbejderne til anlægsloven skal Banedanmark betale for ledningsomlægninger, der ikke ligger på vilkår om gæsteprincip. 
  • 2011: Hvidovre Kommune tinglyste en servitut om fravigelse af gæsteprincippet for regnvandsbassinet. Hvidovre Spildevand A/S betalte 30.000 kr. for servitutten. Både Hvidovre Kommune og Hvidovre Spildevand A/S var på tinglysningstidspunktet vidende om, at den nye jernbane ville få en betydning for regnvandsbassinet.
  • 2013: Banedanmark eksproprierede arealet, hvor spildevandsanlægget lå, og blev herved bekendt med den tinglyste servitut. Banedanmark mente, at aftalen mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Spildevand A/S var indgået på usagligt grundlag, da begge parter var bekendt med de faktiske omstændigheder, herunder at spildevandsanlægget skulle flyttes. Det ville indebære, at Hvidovre Spildevand A/S skulle afholde en væsentlig større omkostning end 30.000 kr.

Højesteret: Fravigelsen af gæsteprincippet var ikke gyldig

Højesteret udtaler, at kommunen som offentlig myndighed har pligt til at følge de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder grundsætningen om saglig kommunal forvaltning.

I denne forbindelse lægger Højesteret vægt på: 

  • At Hvidovre Spildevand A/S efter gæsteprincippet skulle betale for den omlægning af regnvandsbassinet, der blev nødvendig som følge af jernbanelinjen. 
  • At både Hvidovre Kommune og Hvidovre Spildevand vidste dette, da de indgik aftalen, og at aftalen udelukkende havde til hensigt, at staten kom til at afholde en betydelig udgift til omlægning af regnvandsbassinet. 
  • At Hvidovre Kommune varetog Hvidovre Spildevand A/S´ økonomiske interesser på bekostning af statens, da de indgik aftalen.

Højesteret konkluderer på denne baggrund, at Hvidovre Kommune havde tilsidesat kravet om saglig forvaltning ved indgåelse af servitut-aftalen med Hvidovre Spildevand A/S, hvorfor Højesteret anså servitut-aftalen som ugyldig. 

Dommen stadfæster således den af Landsretten afsagte dom, og understreger vigtigheden af saglige hensyn, når offentlige myndigheder indgår aftaler om fravigelse af gæsteprincippet. 

Dommen illustrerer vigtigheden af timing, når grundejer og ledningsejer indgår aftaler om fravigelse af gæsteprincippet. Det er vigtigt, at aftaler bliver tinglyst, inden parterne bliver vidende om et konkret projekt, som gør en ledningsomlægning nødvendig. 

kontakt

Line Markert

Partner (L)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)