Den seneste afgørelse i rækken af sager om forholdet mellem brugen af hyperlinks og ophavsretten bekræfter tidligere praksis og supplerer den med ny formodningsregel, der kan true visse internetmediers eksistensgrundlag.

Den Europæiske Unions Domstol har i sagen C-160/15 bekræftet, at såfremt personen, der indsætter et hyperlink, vidste eller burde have vidst, at det henviste til et værk, der var ulovligt offentliggjort på internettet, vil vedkommende have forbrudt sig mod rettighedshaverens eneret.

Dette udgangspunkt er nu blevet suppleret af en formodningsregel, der navnlig gælder erhvervsdrivende. Ifølge Domstolens afgørelse må det således forventes af enhver, der linker til et værk af kommercielle hensyn, at vedkommende foretager den nødvendige kontrol for at sikre sig, at det pågældende værk ikke er blevet ulovligt offentliggjort på det netsted, som linket fører til.

Skærpede krav til brug af kilder

I praksis vil det bl.a. betyde, at medier, der anvender hyperlinks i artikler, skal være i stand til at afkræfte denne formodning, hvilket uvægerligt stiller skærpede krav til brug og undersøgelse af kilder og dokumentation. I den foreliggende sag blev det dog lagt til grund, at sagsøgte vidste, at det pågældende værk var blevet offentliggjort ulovligt.

Rettens afgørelse skal formentlig tages som udtryk for en betydelig styrkelse af rettighedshavernes position på internettet.