Ombudsmanden fandt det "særdeles kritisabelt", at Campus Bornholm afskedigede en gymnasielærer for at ytre sig kritisk om sin arbejdsgiver. Det var også kritisabelt, at arbejdsgiveren efterfølgende sendte et orienteringsbrev til samtlige af gymnasiets medarbejdere.

Sagen tog udgangspunkt i en e-mail, som en gymnasielærer fra Campus Bornholm havde sendt til medlemmerne af Folketingets Finansudvalg. E-mailen blev sendt i forbindelse med en ekstraordinær bevilling til campusbyggeriet, som finansudvalget skulle tage stilling til. I e-mailen udtrykte gymnasielæreren sin bekymring for, at finansieringen af campusbyggeriet ikke var på plads, og kritiserede samtidig skolens ledelse for dens økonomiske dispositioner. Gymnasielæreren udtrykte det således:

"Som underviser på STX-Bornholm og bosiddende på øen ved jeg ikke, hvad jeg håber på. Men som almindeligt tænkende væsen og skatteyder i Danmark håber jeg, at hvis Finansudvalget vælger at redde den synkende skude, så betinger de sig såvel direktørens som bestyrelsens afgang."

På den baggrund valgte Campus Bornholm at afskedige gymnasielæreren på grund af illoyal optræden, bl.a. under henvisning til, at udtalelsen var "af en betydelig grovhed, og at den udviste illoyalitet ikke var forenelig med et fortsat samarbejde med ledelsen på skolen."

Brev til andre medarbejdere: "Loyalitet versus ytringsfrihed"

Afskedigelsen affødte en del opmærksomhed i medierne. I den forbindelse gjorde gymnasielæreren det bl.a. gældende, at afskedigelsen var i strid med reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. Dette fik skolens ledelse til at sende et orienteringsbrev til samtlige af skolens medarbejdere. Brevet indeholdt bl.a. et afsnit med overskriften "Loyalitet versus ytringsfrihed", hvorunder det anførtes, at medarbejderne skulle rette kritik til deres nærmeste leder. I et interview til Bornholms Tidende udtalte skolens næstformand uddybende:

"Det er vigtigt at have en åben kritik af ledelsen. Men det er vigtigt, at man retter sin kritik direkte til ledelsen først. Derefter mener jeg sagtens, at man kan være i medierne med det."

Under henvisning til reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed fandt ombudsmanden, at gymnasielærerens udtalelser til finansudvalget "klart [ligger] inden for rammerne af det, som en offentlig arbejdsgiver må acceptere fra sine ansatte." Ombudsmanden udtalte endvidere, at tidspunktet for udtalelsernes fremsættelse – aftenen inden, sagen skulle behandles i finansudvalget – ikke kunne tale for at anse ytringerne for ulovlige.

Ombudsmanden udtalte desuden, at orienteringsbrevet ikke gav et retvisende billede af de ansattes adgang til at ytre sig – også kritisk – om forhold på skolen, herunder om eventuelle uenigheder med ledelsen om dens økonomiske dispositioner.

Ombudsmand: En offentlig arbejdsgiver kan ønske eller opfordre, ikke diktere

Ombudsmanden anså det som en skærpende omstændighed, at skolens næstformand udtalte til medierne, at det var vigtigt, at kritik af ledelsen i første omgang blev rettet internt. I den forbindelse udtalte ombudsmanden, at en offentlig myndighed gerne må udtrykke ønske om eller opfordre til, at de ansatte i første omgang retter eventuel kritik af deres arbejdsplads internt. Der må imidlertid ikke – som det var tilfældet med næstformandens udtalelser – efterlades tvivl om, at de ansatte har ret til at fremføre kritikken offentligt uden først at anvende de interne systemer på arbejdspladsen.

Ombudsmanden fandt samlet set forholdene "særdeles kritisable" og henstillede til, at Campus Bornholm genoptager afskedigelsessagen og iværksætter nødvendige tiltag for at sikre, at medarbejderne ikke er i tvivl om rammerne for deres ytringsfrihed, herunder om retten til på egne vegne at fremsætte kritik af skolen, ledelsen og dens økonomiske dispositioner samt om retten til at fremsætte kritikken offentligt uden forinden at have fremsat denne over for skolens ledelse.

Genansat

Allerede dagen efter Campus Bornholm modtog ombudsmandens udtalelse blev gymnasielæreren genansat i samme stilling, som han oprindeligt blev afskediget fra.

I tråd med anden praksis

Udtalelsen er den seneste i en række af udtalelser, hvor ombudsmanden har forholdt sig kritisk over for myndighedernes håndtering af reglerne om offentligt ansattes ytringsfrihed. Således har Horten for nyligt omtalt en udtalelse, hvor ombudsmanden fandt en udtalelse om forsvarets ansattes adgang til at ytre sig "meget kritisabel".

kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner