En arbejdsgruppe bestående af Miljø- og Fødevareministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet har i perioden februar – august 2016 gennemført en evaluering af den kommunale klimatilpasning. Evalueringen er nu blevet lancereret og viser, at kommunerne er kommet godt fra start med kortlægning og prioritering af indsatsen.

Klimatilpasning er kommet højere op på den kommunale dagsorden

Alle landets 98 kommuner er godt i gang med at forberede sig på det næste skybrud eller den næste store storm. Over de seneste par år er klimatilpasning kommet højere op på den kommunale dagsorden. Den nye evaluering om kommunal klimatilpasning viser, at samtlige af landets kommuner nu har udarbejdet kort, der udpeger lokale risikoområder for oversvømmelser. Endvidere har kommunerne valgt at prioritere indsatsen og lever således op til økonomiaftalen af 2013 mellem regeringen og KL om klimatilpasning.

Flere af landets kommuner mangler dog at kortlægge risikoen for oversvømmelser fra alle potentielle kilder, heriblandt grundvand og vandløb. Herudover har kun godt halvdelen af kommunerne fuldt op med en konkret handlings- og investeringsplan. 

Efter økonomiaftalen i 2013 forpligtede kommunerne sig til at udarbejde klimatilpasningsplaner om kortlægning af risikoen for oversvømmelser samt en prioritering og beskrivelse af den enkelte kommunes indsats. Dog har kommunerne ikke forpligtet sig til at udforme og igangsætte konkrete handlingsplaner. Evalueringen viser, at kommunerne har taget klimatilpasningsplanerne til sig og anvender dem som et konkret værktøj i arbejdet med at forebygge konsekvenserne af det næste store skybrud. En del af kommunerne er langt fremme med konkrete handlingsplaner og igangsættelsen af projekter, mens andre først er ved at starte op. 

Evaluering af reglerne om medfinansieringsprojekter

En række kommuner og spildevandsselskaber har benyttet de nye regler om medfinansiering til at samarbejde om klimatilpasningsprojekter i form af f.eks. grønne overfladeløsninger på veje, i vandløb og rekreative arealer. Disse medfinansieringsprojekter har – i overensstemmelse med intentionen med reglerne - vist sig at være væsentlig billigere end de traditionelle løsninger i form af underjordiske rør og bassiner.

Men evalueringen peger også på forskellig kritik af medfinansieringsreglerne. 

Navnlig er både kommuner og forsyningsselskaber enige om, at ændringen af muligheden for takstfinansiering fra 100% til 75% vil medføre, at færre projekter gennemføres, fordi kommunerne vil prioritere andre indsatsområder end klimaprojekter. Endvidere påpeger både kommuner og spildevandsselskaber, at det bør være muligt for spildevandsselskaber helt eller delvis at være projektejer for medfinansieringsprojekter.

Endelig har flere spildevandsselskaber givet udtryk for, at der er udfordringer forbundet med at kombinere medfinansieringsprojekter med almindelige spildevandsløsninger, ligesom der savnes muligheder for at langtidssikre spildevandsselskabers investeringer i medfinansieringsprojekter. 

Kommende evalueringer af klimatilpasningsindsatsen

Evalueringen af kommunernes klimatilpasningsindsats varetages af Miljø- og Fødevareministeriet. Ministeriet har på hjemmesiden oplyst, at der inden sommeren vil blive udarbejdet en undersøgelse af klimatilpasnings- og kystbeskyttelsesområdet. Det vil bl.a. blive undersøgt, hvorledes udfordringerne med klimaforandringerne bliver håndteret af de enkelte kommuner. 

Som led i Forsyningsstrategien vil ministeriet desuden igangsætte en række analyser, der vil have til formål at afdække investeringsbehovet og mulighederne for at skabe incitamenter for en effektiv klimatilpasning. 

Horten har i de senere år bistået en række kommuner og forsyningsselskaber om klimatilpasningsmodeller og forskellige samarbejdsløsninger. Kontakt os for at høre nærmere.

kontakt

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)

Line Markert

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)