Højesteret har i en ny dom afgjort, at det ikke var usagligt at opsige en underdirektør i SKAT på baggrund af konsulentfaglige vurderinger, hvoraf det fremgik, at underdirektørens faglige og ledelsesmæssige evner ikke levede op til de forandringer, som afdelingen skulle gennemgå.

Sagen omhandlede opsigelsen af en underdirektør, som var tjenestemand i SKATs HR-afdeling. Begrundelsen for opsigelsen var, at SKAT ønskede en ændring i HR-afdelingens ledelsesstruktur. SKAT havde derfor iværksat et forløb, hvor to konsulentvirksomheder havde foretaget en vurdering af afdelingen.

Konklusionen på denne vurdering var, at underdirektøren ikke besad de nødvendige evner til at deltage i den ønskede kursændring. Konsulenterne vurderede bl.a., at underdirektøren manglede faglighed omkring HR, var uskarp i sine formuleringer og udviste manglende ledelsesevner.

På baggrund af den vurdering havde SKAT opsagt underdirektøren.

Var opsigelsen usaglig?

DJØF, som repræsenterede underdirektøren, gjorde under sagen gældende, at vurderingen af underdirektørens kompetencer som leder var forkert, og at opsigelsen derfor var usaglig. DJØF krævede derfor kompensation.

DJØF gjorde blandt andet gældende, at vurderingen af underdirektørens kompetencer var foretaget med baggrund i en kortfattet undersøgelse, der kun gav et fragmenteret billede af dennes faglige og ledelsesmæssige kompetencer. De gjorde tillige gældende, at underdirektøren uanset konsulentvirksomhedernes vurdering var egnet til at fortsætte i stillingen.

Endelig gjorde DJØF gældende, at proportionalitetsprincippet ikke var overholdt, idet  underdirektøren ifølge DJØF burde have været omplaceret til en anden underdirektørstilling hos SKAT. De gjorde således gældende, at afgørelsen om opsigelse led af væsentlige retlige mangler og på den baggrund var ugyldig.

For så vidt angik opsigelsens saglighed, gjorde SKAT gældende, at opsigelsen skete på et sagligt og korrekt grundlag, og at der endvidere var tale om et ledelsesmæssigt skøn, som hverken kan eller skal prøves af domstolene.

Ikke grundlag for tilsidesættelse eller kompensation

Landsretten lagde ved vurderingen til grund, at SKAT stod foran en betydelig forandring, hvor HR-afdelingen forventedes at få en afgørende rolle. Landsretten fandt ikke grundlag for at antage, at konsulenterne skulle have manglet den fornødne baggrund for at vurdere egnetheden af underdirektørens ledelsesevner. Derfor fandt landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte opsigelsen som usaglig.

Landsretten fandt endvidere heller ikke, at der hos SKAT var en sådan mulighed for at tilbyde tjenestemanden en anden passende stilling, at opsigelsen var i strid med proportionalitetsprincippet.

På den baggrund, og da afgørelsen om opsigelse ikke fandtes at lide af andre retlige mangler, frifandt Østre Landsret SKAT.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom med henvisning til landsrettens begrundelse.

Horten bemærker

Dommen viser, at selvom der ikke konkret er noget at udsætte på en medarbejders arbejde, er det er muligt at opsige en medarbejder på baggrund af en udarbejdet konsulentrapport, hvoraf det fremgår, at medarbejderen ikke besidder de rette kompetencer til at varetage HR-underdirektørstillingen i en fremtidig forandret rolle.

Samtidig viser dommen, at domstolene foretager en vis prøvelse af et skøn med hensyn til medarbejderens kompetencer, men at det formentligt vil kræve faste holdepunkter at tilsidesætte skønnet som usagligt.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner