Klagenævnet for Udbud har mandag den 8. august 2017 afgjort, at offentlige ordregivere efter udbudslovens § 160, stk. 1, ikke er forpligtet til at offentliggøre hældningsgraden på den lineære pointmodel, der anvendes ved evaluering af tilbud.

Afgørelsen kommer efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i december 2016 indbragte et offentligt udbud vedrørende en rammeaftale om køb af anæstesiapparater og anæstesimonitorer for Klagenævnet for Udbud. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen mente, at Region Midtjylland havde handlet i strid med udbudslovens § 160, stk. 1, ved ikke i udbudsmaterialet at have angivet hældningsgraden på den lineære pointmodel, som regionen anvendte ved evalueringen af tilbuddene, for så vidt angik det økonomiske underkriterium.

Klagenævnet for Udbud gav ikke Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen medhold, da:

  • region Midtjylland fastholdt den valgte evalueringsmetode ved evalueringen af de indkomne tilbud,
  • region Midtjylland havde udvist saglighed,
  • oplysningen om hældningsgraden ikke i sig selv ville have givet tilbudsgiverne et bedre grundlag for at vurdere, om de ville afgive tilbud, og
  • tilbudsgiverne fuldt ud havde haft mulighed for at kontrollere, at Region Midtjylland fulgte den valgte evalueringsmetode  

Klagenævnet for Udbud fandt derfor, at Region Midtjylland i tilstrækkelig grad havde oplyst, hvorledes evalueringen af tilbuddene ville ske, og at kravet i udbudslovens § 160, stk. 1, var opfyldt.  

Afgørelsen betyder, at offentlige ordregivere ikke er tvunget til at angive en udtømmende beskrivelse af den valgte evalueringsmetode i udbudsmaterialet.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen reviderer deres vejledning om evalueringsmetoder

Det har siden indførelsen af § 160 i udbudsloven været omdiskuteret, hvorvidt bestemmelsen indebærer, at offentlige ordregivere skal angive en udtømmende beskrivelse af den valgte evalueringsmetode i udbudsmaterialet.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om evalueringsmetoder har offentlige ordregivere pligt til forudgående at oplyse om hældningsgraden på en lineær pointmodel.

Klagenævnet for Udbud har dog med afgørelsen tilsidesat Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende bemærkninger, da lovbestemmelsen – ifølge klagenævnet – hverken kan eller skal fortolkes videre end dens ordlyd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at de tager afgørelsen til efterretning og snarest muligt reviderer vejledningen om evalueringsmetoder i overensstemmelse med Klagenævnet for Udbuds afgørelse.


kontakt

Andreas Christensen

Partner