Mange ordregivere har modtaget tilbud under et udbud, der prismæssigt forekommer meget lave sammenlignet med de øvrige tilbud. Men hvordan håndteres en sådan situation?

Processen kan inddeles i to faser. Den første fase er en undersøgelsesfase, hvor tilbudsgiver skal redegøre for tilbuddet. Den anden er en vurderingsfase, hvor ordregiver vurderer redegørelsen fra tilbudsgiver og beslutter, hvorvidt tilbuddet skal afvises som unormalt lavt.

I henhold til udbudslovens § 169, stk. 1, har ordregiver pligt til at anmode tilbudsgiver om en redegørelse for de priser og omkostninger, der ligger til grund for tilbuddet. Ordregiver har dog ikke pligt til at afvise et tilbud, som er unormalt lavt. I medfør af § 169, stk. 2 kan ordregiver faktisk alene afvise et tilbud som unormalt lavt, når det tilbudte pris- eller omkostningsniveau ikke kan begrundes på baggrund af tilbudsgivers redegørelse. § 169, stk. 2 indeholder en oplistning af forhold, som redegørelsen kan vedrøre. Andre eksempler findes i forarbejderne til § 169, stk. 2 - eksempelvis kan unormalt lave bud også følge af forretningsmæssige strategier.

Bemærk, at ordregiver er forpligtet til at afvise unormalt lave tilbud, når tilbuddet er unormalt lavt, fordi tilbudsgiver ikke overholder forpligtelser inden for miljø-, social- eller arbejdsmarkedslovgivningen, jf. § 169, stk. 3.

Retten har 4. juli 2017 afsagt en dom om unormalt lave tilbud. Retten udtaler, at ordregiver er forpligtet til at indhente en redegørelse ved mistanke om unormalt lave tilbud. Retten tilføjer – uden begrundelse – at ordregiver har pligt til at afvise tilbud, når det efter gennemgang af redegørelsen viser sig, at tilbuddet er unormalt lavt. Betydningen af rettens udtalelse er tvivlsom. Den er ikke i overensstemmelse med ordlyden i hverken udbudsloven eller udbudsdirektivet – ej heller med KLFU's kendelse af 12. juli 2017. I lyset heraf er det vores opfattelse, at ordregiver fortsat ikke er underlagt en generel pligt til at afvise unormalt lave tilbud

kontakt

Andreas Christensen

Partner