Østre Landsret har for nylig vurderet, at en knæskade efter et fald til en julefrokost ikke var en arbejdsskade. Men det er stadig vigtigt at holde sig for øje, at arbejdsskadebegrebet er bredt.

En medarbejder deltog i en julefrokost, der var arrangeret af arbejdsgiveren. Mens hun ventede på at få serveret natmad ved julefrokosten, besvimede hun og faldt ned på det ene knæ. Ved faldet pådrog medarbejderen sig bl.a. en skade i menisken.

Der var i sagen enighed om, at besvimelsen skyldtes personlige forhold, da medarbejderen havde hjerterytmeproblemer, der af og til medførte høj puls og besvimelse.

Arbejdsskade eller ej?

Efter arbejdsskadesikringsloven er en arbejdsskade en ulykke, der er en følge af arbejdet, eller de forhold arbejdet er foregået under. I praksis er anvendelsen af begrebet udvidet til også at omfatte skader, der ikke er en følge af arbejdet eller arbejdets forhold, hvis skaden må antages at være blevet forværret af, at skaden er sket på arbejdet.

En skade kan anerkendes som en arbejdsskade, selvom den ikke er sket i direkte forbindelse med arbejdet, men for eksempel til en julefrokost, hvis julefrokosten er blevet afholdt af arbejdsgiveren og i dennes interesse.

Forud for retssagen havde Ankestyrelsen truffet afgørelse om, at medarbejderens besvimelse ikke var en arbejdsskade, men at skaden på medarbejderens knæ var blevet forværret af, at faldet var sket på de hårde fliser i tilknytning til arbejdspladsen. Ankestyrelsen anerkendte derfor skaden som en arbejdsskade.

Knæskaden skyldtes besvimelsen og ikke slaget

Under retssagen blev der indhentet en udtalelse fra Retslægerådet, som fandt, at skaden skyldtes et vrid i knæet og således ikke slaget mod fliserne. Skaden måtte derfor være indtruffet, før medarbejders knæ havde ramt fliserne, og kunne derfor udelukkende tilskrives besvimelse. Derudover udtalte Retslægerådet, at det var uden betydning for skadens omfang, at det var et flisegulv, faldet var sket på.

Østre Landsret fandt efter Retslægerådets udtalelse, at skaden måtte tilskrives medarbejderens besvimelse. Da besvimelsen ikke opstod som følge af arbejdet eller arbejdets forhold, og da skaden heller ikke var blevet forværret af, at faldet var sket på arbejdsstedet, fandt landsretten, at der ikke var tale om en arbejdsskade.

Ikke alle skader på arbejdspladsen er arbejdsskader

Selvom dommen viser, at det ikke er alle skader, der sker på arbejdet, der er en arbejdsskade, er det vigtigt at huske på, at arbejdsskadebegrebet er bredt, og at skader, der sker til firmajulefrokosten, også kan være omfattet af arbejdsskadebegrebet.

Det er derfor under alle omstændigheder vigtigt at sikre forholdene på arbejdet – også til julefrokoster og andre lignende arrangementer.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner

Maria Schmiegelow

Advokat