EU-Domstolen har den 23. november 2017 fastslået, at EU-Kommissionens beslutninger om bindende tilsagn ikke er til hinder for, at medlemsstaternes nationale domstole efterfølgende afgør, at en aftale, der har været genstand for Kommissionens tilsagn, er i strid artikel 101 TEUF, der forbyder konkurrencebegrænsende aftaler.

Dommen kommer efter, at den øverste domstol i Spanien, Tribunal Supremo, har bedt EU-Domstolen vurdere, om en national domstol kan undersøge og i givet fald fastslå, at en aftale mellem virksomheder er i strid med artikel 101 TEUF, på trods af at Kommissionen forinden har givet virksomhederne bindende tilsagn om det modsatte.

Ifølge EU-Domstolen kan EU-Kommissionens tilsagn ikke skabe en berettiget forventning hos de berørte virksomheder om, at deres adfærd er i overensstemmelse med artikel 101 TEUF, idet EU-Kommissionen som udgangspunkt kun foretager en foreløbig vurdering af konkurrencesituationen. En beslutning om tilsagn fra EU-Kommissionen er derfor blot et udtryk for EU-Kommissionens vurdering af den pågældende konkurrencesituation.

Det kan på den baggrund ikke udelukkes, at en national domstol efterfølgende finder frem til, at en aftale er konkurrencebegrænsende i strid med artikel 101 TEUF.

De nationale domstole kan imidlertid ikke se fuldstændigt bort fra EU-Kommissionens beslutninger om tilsagn. Det følger således af princippet om loyalt samarbejde og formålet om en effektiv og ensartet anvendelse af EU-konkurrenceretten, at nationale domstole skal tage hensyn til EU-Kommissionens beslutning om tilsagn, når de vurderer om en aftale er konkurrencebegrænsende efter artikel 101 TEUF.

kontakt

Andreas Christensen

Partner