Det nye år byder på en god lejlighed til at gøre status over nyheder på det kommunalretlige område. Horten har samlet nogle af de vigtigste af slagsen.

Byrådsmedlems adgang til sagsindsigt i udvalgsmateriale

Økonomi- og Indenrigsministeriet konkluderede i en udtalelse af 22. december 2016, at en kommune havde kunnet afvise en anmodning om sagsindsigt, som et byrådsmedlem havde fremsat efter § 9 i kommunestyrelsesloven.

I udtalelsen tog ministeriet indledningsvist stilling til spørgsmålet om, hvem en anmodning om sagsindsigt skal fremsættes overfor. Efter bestemmelsens ordlyd skal dette ske til borgmesteren, men der kan i den enkelte kommune være udviklet en praksis, hvorefter alle eller visse typer begæringer kan fremsættes over for – og besvares af – forvaltningen. Forvaltningens afslag på sagsindsigt eller begrænsning af adgangen til sagsindsigt vil i så fald kunne indbringes for borgmesteren, og i det omfang denne fastholder afslaget, vil det kunne indbringes for kommunalbestyrelsen.

Retten til sagsindsigt gælder dokumenter, der foreligger i endelig form. I forhold hertil udtalte ministeriet, at materiale, som kommunen har modtaget fra eksterne, altid foreligger i endelig form, når kommunen har modtaget det. Om internt materiale var det ministeriets opfattelse, at dette i hvert fald foreligger i endelig form, når det er endeligt godkendt i forvaltningen med henblik på forelæggelsen for udvalg eller kommunalbestyrelse.

Ministeriet fandt derfor, at de pågældende dokumenter i sagen forelå i endelig form, idet de var blevet godkendt af forvaltningen med henblik på senere forelæggelse for udvalg og kommunalbestyrelse. Retten til sagsindsigt kunne i sagen ikke begrænses eller udsættes, hverken for at sikre at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne få adgang til dokumenterne samtidig eller for at undgå at vanskeliggøre sagsbehandlingen.

I forhold til udvalgsformænds ret til sagsindsigt udtalte ministeriet, at det er en forudsætning for varetagelsen af formandshvervet, at formanden har adgang til at se dagsordenstekst, indstilling og bilag i en sag, der skal forelægges for udvalget, når materialet foreligger i endelig form i kommunens administration, dvs. når andre kommunalbestyrelsesmedlemmer har ret til sagsindsigt. Der kan ikke her stilles krav om, at udvalgsformanden skal fremsætte en anmodning over for borgmesteren om at få lov at se materialet.

Regeringen: Klarere regler for kommunernes kommercielle virksomhed

Trekløverregeringen bestående af Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti meldte i regeringsgrundlaget fra november 2016 ud, at de ville iværksætte en analyse af offentlige aktørers ageren på det private marked. Nu har Finansministeriet løftet sløret for analysen, der konkret vil bestå af:

  • Et servicetjek af lovgivningen, der skal afdække, om offentlige aktørers adgang til at udføre erhvervsvirksomhed er rimelig.
  • En undersøgelse af prissætningen af kommunale, regionale og statslige erhvervsaktiviteter med henblik på at sikre lige vilkår for private og offentlige aktører på områder, hvor offentlige myndigheder udfører erhvervsvirksomhed.
  • Mulighederne for at indføre én samlet klagemyndighed i tilfælde, hvor en privat aktør oplever, at det offentlige går ud over sine beføjelser og bedriver konkurrenceforvridende erhvervsaktiviteter.

Selvstyrehavnes status som selvstændige forvaltningsenheder

Folketinget Ombudsmand bad den 24. august 2016 Social- og Indenrigsministeriet (nu Økonomi- og Indenrigsministeriet) om at overveje at tage principiel stilling til, om kommunale selvstyrehavne er underlagt det kommunale tilsyn, eller om de i stedet må anses for at være uden for den kommunale enhedsforvaltning. Ombudsmanden henviste til en vis inkonsekvens i praksis på området, blandt andet under henvisning til Statsforvaltningens for nyligt offentliggjorte udtalelse om selvstyrehavne.

Vi afventer ministeriets svar, da spørgsmålet om selvstyrehavnes retlige status jævnligt giver anledning til usikkerhed.

Du kan læse Statsforvaltningens brev til Folketingets Ombudsmand her og ombudsmandens efterfølgende svar til Statsforvaltningen og henvendelse til ministeriet her.

Ombudsmanden: Den nye offentlighedslov gør det sværere at få aktindsigt i forretningsoplysninger

Efter at have behandlet en klagesag kunne ombudsmanden konkludere, at den nye offentlighedslov gør det sværere at få aktindsigt i oplysninger om forretningsforhold. Ombudsmandens konklusion kom i kølvandet på en sag, hvor en journalist fik afslag på at få aktindsigt i de tilbud, der blev afgivet i forbindelse med salget af aktier i DONG i 2013.

Ombudsmanden udtalte, at afslaget var i overensstemmelse med offentlighedslovens § 30, nr. 2, om virksomheders oplysninger om forretningsforhold. Dog bemærkede ombudsmanden, at der er sket en materiel ændring af offentlighedslovens § 30, nr. 2. Selv om ordlyden af bestemmelsen er uændret, og at det i betænkning 1510/2009 om offentlighedsloven var forudsat, at bestemmelsen skulle videreføres uændret, medfører i lovforslagets særlige bemærkninger, at der gælder en "klar formodning" for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning.

Ombudsmanden har derfor fundet anledning til at orientere Folketingets Retsudvalg om, at ovenstående formodningsregel "kan have væsentlig betydning for retten til aktindsigt".

Ombudsmandens orientering falder samtidig med, at Justitsministeriet netop har påbegyndt evalueringen af offentlighedsloven, som var en del af den politiske aftale om lovens tilblivelse. Evalueringen har navnlig fokus på "ministerbetjeningsreglen" og "folketingspolitikerreglen", men i høringsbrevet hilses alle bemærkninger til offentlighedsloven velkommen.

Du kan læse ombudsmandens orientering til Folketingets Retsudvalg her, hvor selve udtalelsen om DONG-sagen også indgår. Du kan desuden læse om Justitsministeriets "Høring over erfaringer med offentlighedsloven", som er udsendt til kommuner mv., her.

Flytning af kommunaltilsynet

I øjeblikket er det Statsforvaltningen, der som myndighed varetager det kommunale tilsyn. Regeringen har dog indikeret, at den påtænker at flytte tilsynet til Ankestyrelsen. Endvidere fremgår det af regeringens ressortplan, at Ankestyrelsen overføres til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret i Danmark – Program for 2017

Foreningen for Kommunal- og Forvaltningsret har igen i år fremlagt et program med fire arrangementer, herunder om organiseringen af større kulturevent, om Kodeks VII og om databeskyttelse. Arrangementerne holdes i København og Aarhus.

Du kan se foreningens nye LinkedIn-side her.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)