Horten har rådgivet Haslev Fjernvarme i en sag om inddrivelse af forfaldne krav på betaling af varme i kundeforhold, som Østre Landsret netop har taget stilling til. Landsretten hjemviste sagen til Retten i Næstved til fornyet behandling, idet elleveringsbekendtgørelsen ikke bør lægges til grund i varmeselskabers inddrivelsessager, hvilket byretten ellers vurderede.

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvilket regelsæt et varmeforsyningsselskab skal anvende ved gennemførelse af lukkeprocedure på grund af manglende betaling af varme i kundeforhold, herunder hvilken opkrævnings- og inddrivelsesprocedure varmeforsyningsselskaberne skal følge, før kravet kan inddrives ved domstolene.
 
I sagen afviste retten varmeselskabets anmodning om at lukke for varmen. Fogedretten henviste til, at varmeselskabet ud fra en analogibetragtning skulle iagttage samme regler som elforsyningsselskaber i forbindelse med en lukkeprocedure. Retten henviste derfor til elleveringsbekendtgørelsen som rette regelgrundlag. Af bekendtgørelsen fremgår det bl.a., at elkunder, der er i restance, skal have tre rykkerskrivelser, inden selskabet kan lukke for varmen.
 
Sagen blev af Haslev Fjernvarme kæret til landsretten.

Landsrettens vurdering

 
Efter retsplejelovens § 596, stk. 1, kan et varmeforsyningsselskab i tilfælde af manglende betaling lukke for kundens varmeforsyning ved en umiddelbar fogedforretning, hvis selskabet kan godtgøre eller sandsynliggøre sit krav på betaling for varmeforsyningen mod den pågældende kunde.

Det næste – og relevante – spørgsmål var herefter, hvilken inddrivelsesprocedure varmeselskabet skulle følge. I den forbindelse fandt landsretten, at der ikke var hjemmel til at stille krav om, at rekvirenten skulle anvende den rykkerprocedure, der er angivet i § 8 i elleveringsbekendtgørelsen, og som byretten i første omgang anførte.
 
Landsretten ophævede derfor byrettens kendelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. Her skal det nu vurderes, om rekvirenten har godtgjort eller sandsynliggjort et sådan krav, således at der kan lukkes for varmeforsyningen i denne sag, samt hvilket regelgrundlag der så skal anvendes i den forbindelse.

Horten har i øvrigt rådgivet et gasdistributionsselskab i en lignende sag, hvor landsretten (heller ikke) fandt, at elleveringsbekendtgørelsen kunne anvendes ved inddrivelsessager. Denne sag er ligeledes hjemsendt til fornyet behandling i byretten.
 
Horten bistår den fortsatte behandling af sagerne og vil opdatere, når den endelige kendelse foreligger.

kontakt

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner