Statsforvaltningen har anmodet et beredskab organiseret som § 60-fællesskab om at genoptage sagsbehandlingen og træffe ny afgørelse, efter at Statsforvaltningen har fundet beredskabets afgørelse forkert på flere punkter. Bl.a. havde § 60-fællesskabet henvist til offentlighedsloven § 30, nr. 2, som grundlaget for at undtage oplysninger af hensyn til fællesskabets fremtidige muligheder for at foretage udbud af driftsopgaver.

Statsforvaltningens anmodning af 30. januar 2017 om fornyet behandling tog udgangspunkt i et § 60-fællesskabs delvise afvisning af en aktindsigtsanmodning. Anmodningen vedrørte et udkast til mødereferat med adskillige udbudsrelevante oplysninger.  § 60-fællesskabet havde afvist at give aktindsigt i referatudkastet med henvisning til offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, der giver mulighed for at undtage interne dokumenter fra aktindsigt, og offentlighedsloven § 30, nr. 2, der giver mulighed for at undtage forretningsoplysninger fra aktindsigt, hvis dette har væsentlig økonomisk betydning for den, oplysningerne vedrører.

Statsforvaltningen finder ikke, at beredskabet havde anvendt § 23, stk. 1, nr. 1, forkert, hvorfor anmodningen om fornyet behandling ikke omfatter dette punkt. Statsforvaltningen anmoder dog alligevel om at få afgørelsen fornyet, idet flere bestemmelser fra offentlighedsloven ikke var anvendt i overensstemmelse med gældende ret.

FORRETNINGSOPLYSNINGER KUNNE IKKE UNDTAGES FRA AKTINDSIGT UNDER HENVISNING TIL MYNDIGHEDENS EGEN INTERESSE

Statsforvaltningen bemærker bl.a., at offentlighedslovens § 30, nr. 2, ikke giver mulighed for at undtage oplysninger under henvisning til myndighedens (her beredskabets) egen interesse. § 60-fællesskabet havde begrundet undtagelse med, at aktindsigt ville medføre en risiko for en væsentlig ringere konkurrence, og derved økonomisk skade for beredskabet, næste gang § 60-fællesskabet udbyder de driftsopgaver, der er beskrevet i referatudkastet.

I den forbindelse afviser Statsforvaltningen, at § 30, nr. 2, kan anvendes i det konkrete tilfælde, da den beskrevne økonomiske skade kun vedrørte § 60-fællesskabet selv. Statsforvaltningen understreger, at § 30, nr. 2, kun kan begrunde undtagelse af aktindsigt, hvis den væsentlige økonomiske skade vedrører andre virksomheder end myndigheden selv.

BETYDNING FOR UDBUD OG FREMTIDIG AKTINDSIGT I KONKURRENCEFØLSOMME OPLYSNINGER

Udtalelsen er relevant for fremtidige aktindsigtsanmodninger i oplysninger vedrørende udbudsprocedurer, fordi Statsforvaltningen klart afviser, at hensynet til en åben konkurrence omkring en myndigheds fremtidige udbud er omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 2.

Statsforvaltningen understreger dog, at den ikke med udtalelsen har taget stilling til, om oplysningerne kan undtages efter andre bestemmelser i offentlighedsloven.
§ 60-fællesskabet må nu overveje, om offentlighedslovens § 33, nr. 3, om det offentliges økonomiske interesser skal søges benyttet som begrundelse, hvis beredskabet fortsat ønsker at undtage referatet. Ifølge forarbejderne til offentlighedslovens § 33, nr. 3, er bestemmelsens formål bl.a. at sikre det offentliges mulighed for at indhente tilbud fra private erhvervsdrivende i forbindelse med indkøb (betænkning nr. 1510/2009, side 679).

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Line Markert

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner