Højesteret fastslår, at tillæg for deltagelse i vagtordninger ikke skulle medregnes i opsagte tjenestemænds rådighedsløn.

TJENESTEMÆND OPSAGT I FORBINDELSE MED NEDLÆGGELSE AF STILLINGER

To tjenestemænd blev opsagt på grund af organisationsændringer, og havde derfor ret til rådighedsløn. Tjenestemændene havde inden deres opsigelse deltaget i vagtordninger, der indebar, at de skulle stå til rådighed døgnet rundt til varetagelse af forskellige opgaver. For deltagelse i vagtordningen modtog tjenestemændene et rådighedstillæg, der varierede alt efter, hvor mange deltagere der var i vagtordningen.

Spørgsmålet i sagen var, om dette rådighedstillæg skulle medregnes i den rådighedsløn, tjenestemændene fik udbetalt efter fratrædelsen.

TILLÆG VAR IKKE EN FAST BESTANDDEL AF LØNNEN


Østre Landsret fandt, at rådighedstillæggene ikke udgjorde en fast bestanddel af lønnen, og de to tjenestemandsansatte havde derfor ikke ret til tillæggene som rådighedsløn.

Retten lagde bl.a. vægt på, at tillæggenes størrelse kunne variere alt efter hvor mange, der deltog i ordningen, at det var frivilligt at deltage i ordningerne, at den ene ordning fra begge parters side kunne opsiges med forholdsvis korte varsler, og at tillægget ikke blev udbetalt ved længere sygdomsperioder.

SKULLE IKKE STILLES BEDRE END OMPLACEREDE TJENESTEMÆND

Højesteret kom til samme resultat, men havde en anden tilgang til sagen. Retten foretog en analogislutning mellem tjenestemandslovens regler om rådighedsløn og bestemmelsen i loven, der giver en tjenestemand ret til "lønnen i den hidtidige stilling", når vedkommende overføres til en anden passende stilling med lavere løn. Højesteret begrundede dette med, at tjenestemænd, der får rådighedsløn, ikke skal stilles bedre end tjenestemænd, der bliver omplaceret i en anden passende stilling.

Højesteret bemærkede, at Ifølge forarbejderne til denne bestemmelse, er kompensation for rådighedsvagter ikke omfattet af begrebet "lønnen i den hidtidige stilling". Desuden skal tillæg, som ydes for funktioner, der også under ansættelsen kan bringes til ophør med den konsekvens, at tillægget bortfaldt, heller ikke medregnes i "lønnen i den hidtidige stilling."
    
På denne baggrund fandt Højesteret, at ingen af tjenestemændene havde ret til at få medregnet tillæggene i deres rådighedsløn.

HORTEN BEMÆRKER

Med dommen fastslår Højesteret, at rådighedslønnen i henhold til tjenestemandsloven skal forstås mere snævert end det almindelige lønbegreb, der normalt omfatter fast påregnelige tillæg. Ifølge Højesteret skal hverken tillæg overarbejde, merarbejde eller arbejde på ubekvemme tidspunkter desuden medregnes i rådighedslønnen.

Rådighedslønnen er derfor ikke nødvendigvis den samme som den løn, som tjenestemændene er berettiget til ved fravær i forbindelse med sygdom m.v. Det skal dog bemærkes, at de konkrete tjenestemænd efter rådighedsvagtaftalen ikke ville være berettiget til beløbet ved længerevarende sygdom.