Fra 2. februar 2017 får kommunerne igen lov til selv at inddrive restancer på ejendomsskatter. Denne opgave har ellers ligget hos SKAT siden 2005 og har i de seneste år givet mange frustrationer til kommunerne.

Nedlukningen af SKATs EFI-system har medført en væsentlig nedgang i SKATs inddrivelse af gæld til det offentlige. Det har blandt andet medført, at ejendomsskatterestancer har hobet sig op – og pengene manglet i kommunekasserne. I april 2016 aftalte regeringen og Kommunernes Landsforening, at opgaven med inddrivelse af ejendomsskatterestancer skulle overtages af kommunerne – indtil et nyt inddrivelsessystem kunne tages i brug.

Indhold af lovændringen

Som aftalt i april 2016 går inddrivelsesopgaven fra SKAT nu tilbage til kommunerne.
Ved "Lov om ændring af inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v. og lov om kommunal ejendomsskat", som blev vedtaget den 26. januar 2017, tillades kommunerne fra 2. februar 2017 at inddrive egne fordringer, der ved stiftelsen eller senere er hæftet på fast ejendom ved fortrinsstillet lovbestemt pant, dvs. typisk ejendomsskatter.

Kommunerne kommer med lovændringen også til at inddrive kommunale forsyningsvirksomheders fortrinsberettigede krav. Lovændringens betydning for inddrivelse af gæld til kommunale forsyninger er dog minimal, da disse krav kun i få tilfælde har fortrinsret. Fortrinsberettigede krav er karakteriseret ved at være lettere at inddrive pga. de smidigere inddrivelsesregler, der gælder for disse krav.

Det er kun krav, som pr. 2. februar 2017 ikke er under inddrivelse hos SKAT, der bliver omfattet af loven og kan dermed inddrives af kommunerne.

Lovændringen gør det fremover muligt:

  • at en kommunal pantefoged kan foretage udlæg i fast ejendom, hvor der er lovbestemt pant
  • at kommunen kan foretage modregning i f.eks. overskydende skat
  • at kommunen kan begære tvangsauktion over ejendommen.

Samordnet inddrivelse

To eller flere kommuner kan samordne deres inddrivelse i et kommunalt fællesskab i overensstemmelse med § 60 i lov om kommunal styrelse. En kommune kan også bemyndige en anden kommune til at forestå inddrivelsen på kommunens vegne.

Midlertidig eller varig løsning?

Efter bemærkningerne er lovændringen af midlertidig karakter, og Skatteministeriet og Kommunernes Landsforening har aftalt, at der skal foretages en evaluering efter 2-3 år af sagernes omfang, behov for justeringer eller andre mulige alternativer.

Kommunernes Landsforening gav i sit høringssvar til lovforslaget positiv opbakning til forslaget, men udtrykte samtidig betænkeligheder ved, at uddelegeringen af inddrivelsesopgaven alene er midlertidig. Hvis inddrivelsesopgaven går tilbage til staten i løbet af 2-3 år, vil dette være spild af de omkostninger og ressourcer, som kommunerne skal bruge ved opstart og udvikling af arbejdsprocesserne, implementering af it-systemer mv. Kommunernes Landsforening anbefalede derfor udtrykkeligt, at kommunernes overtagelse af inddrivelsesopgaven ikke skulle være midlertidig.

smidigere inddrivelsesproces

Horten bistår SKAT ved inddrivelse af ejendomsskatterestancer for en række kommuner og ser frem til efter den 2. februar 2017 også at bistå kommunerne hermed.

Det er vores klare forventning, at restancerne vil blive inddrevet hurtigere, at processen vil blive smidigere, fordi der vil være én part mindre i processen, nemlig SKAT, og at kommunerne vil få forbedret deres likviditet.

kontakt

Piya Mukherjee

Partner