I sidste uge præsenterede Kommissionen en ny meddelelse om affaldsforbrændingens rolle i den cirkulære økonomi. Meddelelsen har til formål at sikre optimal energiudnyttelse af ikke-genanvendeligt affald.

Affaldshierarkiets betydning for den cirkulære økonomi

Kommissionen beskriver affaldshierarkiet som en hjørnesten i EU's politik og lovgivning om affald og som en vigtig brik i overgangen til den cirkulære økonomi. Kort fortalt skaber affaldshierarkiet en prioriteret rækkefølge for håndteringen af affald, som skal være med til at minimere negative miljøindvirkninger og samtidig optimere ressourceeffektiviteten i forebyggelse og håndtering af affald.

Ujævn fordeling af affaldsforbrændingskapacitet i EU

Kommissionens meddelelse er bl.a. udarbejdet ud fra et baggrundsnotat, som beskriver affaldsforbrændingskapaciteten og handlen med affald i EU. Af notatet fremgår det, at der på nuværende tidspunkt er en ujævn fordeling af kapaciteten i Europa. Som eksempel herpå tegner Tyskland, Frankrig og Holland sig tilsammen for lige over halvdelen af Europas samlede kapacitet. Danmark er også et af de førende lande i Europa, hvad angår forbrænding af affald. I modsætning hertil er de sydlige og østlige dele af EU næsten blottet for forbrændingskapacitet. Set i det store perspektiv er der dog ikke i EU som helhed overkapacitet for forbrænding.

Fremtidige strategier for de forskellige medlemsstater

Kommissionen opfordrer alle medlemsstaterne til at tage hensyn til vejledningen i den nye meddelelse, når de evaluerer og planlægger deres fremtidige investeringer i affaldsforbrændingskapaciteten.

I forhold til de medlemsstater, som har en høj andel af affaldsforbrændingskapaciteten, understreger Kommissionen, at den høje forbrænding kan være i modstrid med ambitionen om et højt genanvendelsesformål, hvorfor Kommissionen bl.a. anbefaler, at disse medlemsstater indfører eller øger afgifterne på affald til forbrænding og indfører et moratorium for nye faciliteter og nedlukning af ældre og mindre effektive anlæg.

Affaldsforbrændingens rolle i fremtiden

Afslutningsvist i meddelelsen konkluderer Kommissionen, at affaldsforbrændingsprocesser spiller en vigtig rolle i overgangen til en cirkulær økonomi, forudsat at affaldshierarkiet bruges som et ledende princip, og at medlemsstaternes enkelte valg ikke modvirker målsætningerne om genbrug og genanvendelse. Medlemsstaterne skal derfor også fastholde og efterleve affaldshierarkiet.

Ifølge Kommissionen er det højeste prioritet at nå frem til de affaldshåndteringsmuligheder, som giver det bedst mulige miljømæssige "outcome". Kommissionen er derfor åben over for en vis fleksibilitet i forhold til anvendelse af affaldshierarkiet.

kontakt

Line Markert

Partner (L)

Henriette Soja

Partner (H)