Arbejdsretten har i en ny dom slået fast, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse, da en kommune hjemtog opgaven at køre syge og handicappede elever til og fra skole, efter at virksomheden, der hidtil havde varetaget opgaven, var gået konkurs.

En virksomhed varetog kørslen af syge og handicappede elever til og fra skole i Horsens Kommune. I forbindelse med at virksomheden gik konkurs, besluttede kommunen fremover selv at varetage opgaven.

Derfor erhvervede kommunen 22 minibusser fra en leverandør, hvor det viste sig, at 15 af disse tidligere havde været anvendt af overdrageren til at varetage opgaven. Dette var kommunen ikke vidende om, da de overtog minibusserne.

Kommunen ansatte desuden samtlige chauffører, der tidligere havde varetaget kørselsopgaven for overdrageren.

Medarbejdernes fagforening anlagde herefter sag ved Arbejdsretten, bl.a. med påstand om, at der var sket virksomhedsoverdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Hvornår er en overdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven?

Hvis en overdragelse skal være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, forudsætter det, at der er sket en overførsel af en økonomisk enhed, der bevarer sin identitet. Hvad der ligger i denne forudsætning, har EU-domstolen og de nationale domstole flere gange haft lejlighed til at tage stilling til.

Det er bl.a. slået fast, at overførsel af busdrift kun er omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvis der er sket "overførsel af væsentlige fysiske driftselementer". Når der er tale om busdrift, er det som udgangspunkt busserne, der udgør den væsentligste del af virksomhedens aktivitet, og det er derfor afgørende, hvor stor en andel af disse der er overført fra overdrager til erhverver.

Spørgsmålet i denne sag var, hvorvidt der var tale om overførsel i lovens forstand, da kommunen havde købt busserne af en leverandør, der havde erhvervet dem fra virksomheden, så de ikke var blevet direkte overdraget fra virksomheden til kommunen.

Arbejdsretten: Der var sket en overførsel i virksomhedsoverdragelseslovens forstand

Arbejdsretten lagde i sin afgørelse vægt på, at 15 af de 22 minibusser, som kommunen havde købt, var anvendt af overdrageren inden kommunens hjemtagelse af busdriften, og at kommunen ikke inden erhvervelsen havde gjort noget for at afklare, om busserne tidligere havde været anvendt af overdrageren til kørsel for kommunen. Kommunen havde bl.a. ikke gjort det til en forudsætning i aftalen, at minibusserne ikke havde været anvendt af overdrager til kørsel for kommunen. Kommunen reklamerede heller ikke over for leverandøren, da kommunen ved overtagelsen konstaterede, at den havde købt 15 busser, der tidligere havde været anvendt af overdrageren til kørsel for kommunen.

Under disse omstændigheder fandt Arbejdsretten, at der var tale om en overførsel af væsentlige fysiske elementer mellem overdrageren og kommunen, da 15 af de 22 minibusser fra overdrageren blev stillet til rådighed for kommunen. Arbejdsretten udtalte, at det ikke havde nogen betydning, om kommunen inden købet var klar over, at de 15 minibusser havde været anvendt af overdrageren til kørsel for kommunen, ligesom det ikke havde nogen betydning, at der ikke forelå nogen aftale mellem overdrager og kommunen om overtagelse af minibusserne.
 
Arbejdsretten udtalte desuden, at der også måtte tages hensyn til, at kommunen havde ansat alle eller stort set alle chaufførerne, der for virksomheden havde været beskæftiget med kørsel af eleverne. Kommunen havde en interesse i, at det var de samme chauffører, da disse skabte genkendelighed, hvilket var vigtigt for de mange sårbare elever.

Arbejdsretten fandt på denne baggrund, at der var sket en overdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven.

Horten bemærker

Afgørelsen er i overensstemmelse med hidtidig praksis, der har fastslået, at det ikke er måden, hvorpå aktiverne overdrages, der er afgørende for, om aktiverne kan anses for at være blevet overført mellem overdrageren og erhververen, men derimod at erhververen benytter de samme aktiver i driften som overdrageren.

I de tidligere sager om overdragelse af busdrift m.v. har overdragelsen af arbejdskraft ikke umiddelbart været tillagt stor betydning. Med denne dom fastslår Arbejdsretten, at overdragelse af arbejdskraft i hvert fald under visse omstændigheder kan tillægges betydning, selvom køretøjerne udgør det væsentligste element af virksomhedsdriften. Det er dog tvivlsomt, om det ville have afgørende betydning, hvis der ikke var overdraget væsentlige fysiske aktiver.

kontakt

Jonas Enkegaard

Partner