På baggrund af en klage fra Dansk Industri har Ankestyrelsen nu vurderet, at det er lovligt for kommuner og kommunale affaldsselskaber at drive genbrugsbutik i tilknytning til en genbrugsplads, når der er tale om genstande, der er indleveret på genbrugspladsen.

Begrundelsen for Ankestyrelsens vurdering er, at kommunerne og de kommunale affaldsselskaber i forbindelse med deres affaldsbehandling er forpligtet til at sørge for, at så meget affald som muligt forberedes med henblik på genbrug. Dog vurderer Ankestyrelsen, at det ikke er lovligt at sælge elektronikaffald, der er modtaget på genbrugspladserne, fordi kommunernes opgaver, i forhold til elektronikaffald alene, er at videregive dette affald til producenterne.

Ankestyrelsen vurderer, at kommunerne med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne som led i forberedelsen af affald med henblik på genbrug kan udføre de foranstaltninger, som er nødvendige for at sikre, at affaldet faktisk genbruges.

Det indebærer blandt andet rengøring og reparation af de genstande, der indleveres til genbrugspladsen, hvis det efter kommunens opfattelse er nødvendigt for at sikre, at affaldet genbruges. Kommunerne kan dog kun foretage reparation mv. til et niveau, der gør, at affaldet kan afsættes. Ikke mere end det.

Salget i de kommunale genbrugsbutikker skal ske til markedspris af hensyn til at undgå, at kommunerne forvrider konkurrencen i forhold til private erhvervsdrivende.

Ankestyrelsen udtaler tillige, at kommunerne ikke må gå længere end formålet tilsiger. Det betyder efter Ankestyrelsens opfattelse blandt andet, at kommunerne ikke må forsøge at fremme, at borgerne overdrager genbrugsgenstande til kommunen i stedet for til andre aktører på markedet for genbrugsvarer.

Ankestyrelsen mener, at denne mulighed for at afsætte indleverede genstande på genbrugspladsen i en tilknyttet genbrugsbutik er lovlig for kommunerne og de kommunale affaldsselskaber, uanset om genstandene betragtes som affald eller ej. 

Dansk Industri har foreløbigt tilkendegivet, at man er uenig i Ankestyrelsens udtalelse, fordi udtalelsen blandt andet henviser til ældre tilsynspraksis, som efter Dansk Industris opfattelse ikke afspejler det eksisterende marked for genbrug i Danmark i dag.

Horten har bistået Dansk Affaldsforening med at afgive høringssvar i sagen til støtte for synspunktet om, at kommuner og kommunale affaldsselskaber gerne må forberede affald til genbrug og sælge det i egne genbrugsbutikker.

kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)