Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en evaluering af offentlige ordregiveres efterlevelse af "opdel eller forklar"-princippet i udbudslovens § 49, der har til hensigt at give bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder. Princippet indebærer, at offentlige ordregivere enten skal opdele kontrakter eller forklare, hvis man vurderer, at en opdeling ikke er hensigtsmæssig.

Evalueringen er foretaget på baggrund af en stikprøvekontrol af 175 EU-udbud, der alle er gennemført efter, at udbudsloven trådte i kraft 1. januar 2016. 

Ifølge evalueringen udgør andelen af udbud, der opdeles i mindre kontrakter, ca. 22 procent. Der er derved sket en stigning med ca. 7 procent siden 2015.   

De offentlige ordregivere halter dog efter, når det kommer til at forklare, hvorfor kontrakterne ikke opdeles. I 44 procent af de tilfælde, hvor kontrakten ikke var opdelt, havde ordregiveren ikke forklaret baggrunden for, at kontrakten ikke var opdelt. 

Hvornår, hvorfor og hvordan?

Baggrunden for "opdel eller forklar"-princippet har været at skabe en bedre adgang for små og mellemstore virksomheder til at byde på offentlige udbud og derved øge konkurrencen blandt leverandørerne. Princippet gælder dog kun, når den udbudte kontrakt overstiger EU's tærskelværdier.

Overstiger kontrakten EU's tærskelværdier, skal ordregivere derfor – i udbudsmaterialet - huske at tage stilling til, om der er grundlag for at opdele kontrakten. Hvis ordregiver vurderer, at kontrakten ikke skal opdeles, skal udbudsmaterialet indeholde en forklaring på, hvorfor kontrakten ikke er opdelt. 

Det er ordregiver selv, der skal vurdere, hvorvidt en kontrakt skal opdeles. Ordregiver har ved denne vurdering et ganske vidt skøn, som eksempelvis kan være baseret på økonomiske eller markedsmæssige hensyn. Er der stordriftsfordele ved at udbyde opgaven samlet? Vil en opdeling begrænse eller styrke konkurrencen mellem leverandørerne? 

Der stilles imidlertid ingen formelle eller indholdsmæssige krav til ordregivers forklaring. Har man brug for inspiration, giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i evalueringen et par eksempler på, hvordan en forklaring kan se ud.

kontakt

Louise Hilton Saggau

Advokat

Anne-Sophie Kämpf Svane

Specialistadvokat