Regeringen har den 28. juni 2017 sendt et forslag til ændring af lov om registrering af ledningsejere, også kendt som LER-loven, i høring. Høringsfristen er sat til den 14. august 2017.

Lovforslaget har til formål at effektivisere arbejdsgange ved udlevering af ledningsoplysninger til brug for gravearbejder, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og udnytte ledig kapacitet i føringsrør. 

En del af lovforslaget vil træde i kraft den 1. januar 2018, og en anden del giver ministeren beføjelse til at sætte i kraft på et senere tidspunkt.

Høringsudkastet kan findes her.

EN UDMØNTNING AF DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 2016-2020

Lovforslaget har til formål at udmønte Regeringens, KL’s og Danske Regioners Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 om udveksling af data om nedgravet infrastruktur. 

Med lovforslaget ønsker man at sikre, at der sker en øget digitalisering af ledningsoplysningerne, samt at oplysningerne hurtigere og lettere kan stilles til rådighed for graveaktørerne. Den tid, det tager, før graveaktøren har oplysningerne til rådighed, vil bl.a. blive reduceret fra fem dage til blot få timer. Samtidig skal ledningsoplysningerne leve op til en fælles standard, så det bliver nemmere at sammenstille data og derved få overblik over ledningerne i et givet område. 

Det forventes, at man dermed kan mindske de mange ressourcer, der i dag bruges på at planlægge, når der skal graves i jorden for at udbygge og vedligeholde Danmarks nedgravede infrastruktur. Samtidig bør den lettere adgang til ledningsoplysninger resultere i færre graveskader, der bl.a. vil bidrage til en højere forsyningssikkerhed. 

BEDRE MULIGHED FOR PLANLÆGNING OG KOORDINERING

Med den nye lovgivning ønsker man at give bedre mulighed for planlægningen af samgravning. Graveaktørerne kan annoncere efter mulige samgravningspartnere i god tid inden gravearbejdets begyndelse. 

Det vil desuden blive muligt at registrere og søge kontaktoplysninger til ledningsejere med tomrør med henblik på samføring, så den eksisterende infrastruktur udnyttes bedst muligt. Bedre mulighed for at udnytte tomrør bør også på sigt give færre gravearbejder og derved færre gravegener for det omkringliggende samfund. 

PRÆCISERING AF LEDNINGSOPLYSNINGER

Af den gældende LER-lovs § 9, stk. 1, fremgår det, at en graveaktør ikke må påbegynde gravearbejdet, før de nødvendige ledningsoplysninger er blevet indhentet, og at gravearbejdet skal tilrettelægges og udføres under hensyntagen til disse. Dette fastholdes indtil videre i den nye lov. 

I forslaget til lovens § 8, stk. 2, defineres begrebet ”nødvendige ledningsoplysninger”. Ved at definere begrebet ønsker man at præcisere forventningerne til kvaliteten af det udleverede ledningsmateriale for at lette planlægningen og gennemførelsen af gravearbejde og på den måde medvirke til at nedbringe antallet af graveskader. De nødvendige ledningsoplysninger skal have et vis indhold og en kvalitet, så de umiddelbart vil være anvendelige ved gravearbejdet. Derudover foreslås det, at ledningsoplysninger som minimum skal have tilknyttet oplysninger om forsyningsart, om antal af ledninger eller tracéer, der er nedlagt i jorden, ledningernes eller tracéernes placering i graveområdet, ledningers fareklasse samt om oplysningernes nøjagtighed. 

Hvis graveaktøren ikke kan finde ledningerne der, hvor de som oplyst skulle ligge i jorden, kan graveaktør som tidligere anmode om at få ledningerne påvist. Som noget nyt foreslås det, at påvisningen skal ske inden for "rimelig tid". Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen, indebærer dette, at påvisning skal finde sted inden for højst et døgn.

Derudover foreslås det, at omkostninger i forbindelse med påvisning skal afholdes af graveaktør, hvis ledningerne efter påvisning "i det væsentligste" ligger, som det fremgår af ledningsoplysningerne. Ifølge bemærkningerne forventes Energi- forsynings- og klimaministeren at fastsætte nærmere regler for, hvornår påvisning skal tilbydes, hvilket forventes at blive præciseret ved hjælp af specifikke nøjagtighedsklasser.

UDSIGT TIL FÆRRE GRAVESKADER

Lovforslaget er udtryk for, at den digitale udvikling har muliggjort en bedre og mere præcis registrering af ledningsoplysninger end tidligere, ligesom adgangen til registrerede oplysninger er nemmere og hurtigere. Begge dele er gode nyheder i forhold til at nedbringe graveskader. Men helt at undgå tvister fremover, er nok for meget at håbe på. Dertil er de forsyningsmæssige og økonomiske interesser forbundet med nedgravede forsyningsanlæg for store. 

Vi følger lovforslagets videre behandling.

kontakt

Line Markert

Partner (L)

Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll

Partner (H)