Den 1. januar 2018 ændres konkurslovens § 64. Den nye lov bidrager med et stærkere værn mod, at skyldner kan bringe aktiver i kreditorly hos sine nærtstående – den såkaldte "konefinte".

Med ændringen af konkurslovens § 64 vil det for fremtiden være nemmere at omstøde gaver, der er givet fra skyldner til dennes nærtstående. Kravene i konkurslovens skærpes, således at der kommer et værn mod den situation, hvor en skyldner bringer aktiver i kreditorly hos sin ægtefælle eller samlever. 

Strengere insolvensvurdering

Ændringen af konkurslovens § 64 medfører en dobbelt insolvensvurdering, således at det ikke længere er tilstrækkeligt, at det godtgøres, at skyldner ikke var eller blev insolvent ved gaveoverdragelsen. Det skal fremover samtidig godtgøres, at skyldneren på tidspunkt for gaveoverdragelsen beholdte utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække af sine forpligtelser. 

Ingen omstødelsesfrist for særligt værdifulde aktiver

Efter de nugældende regler kan gaver der er fuldbyrdet inden for 2 år før fristdagen omstødes. Dette er imidlertid ikke tilstrækkeligt i forbindelse med ægtefællefinten, da der forekommer situationer, hvor kreditorer ikke har mulighed for at få skyldner erklæret konkurs inden for denne frist. 

På denne baggrund indsættes der et nyt stk. 4, hvorefter der ikke gælder nogen omstødelsesfrist for gaver, der åbenbart stod i misforhold til skyldners økonomiske forhold. Omstødelsen efter det nye stk. 4 kan derfor alene afværges, hvis det godtgøres, at skyldner hverken var eller blev insolvent ved gaveoverdragelsen samt at skyldner utvivlsomt beholdte tilstrækkelige midler til dækning af sine forpligtelser. 

Dette skal modvirke at særligt værdifulde aktiver bliver overført til skyldners ægtefælle. Ved særligt værdifulde aktiver menes navnlig fast ejendom, værdipapirer, motorkøretøjer og lignende. Ved vurderingen af om en gavedisposition kan omstødes skal der tages hensyn til gavens værdi i forhold til skyldners økonomiske forhold samt om genstanden i sig selv udgør en høj værdi. 

I den vedtagne lov er det fastslået at omtvistede og betingede krav også skal medregnes ved vurdering af, om skyldner beholdte utvivlsomt tilstrækkelige midler til dækning af sine forpligtelser. Dette forudsætter dog, at kravet senere fastslås endeligt over for skyldner. Dette kan ske ved dom over skyldneren eller ved skyldners erkendelse. 

Løbende betalinger

Desuden indsættes der et nyt stk. 5, hvoraf det følger, at hvis skyldner løbende har betalt større beløb til eller for sin ægtefælle eller samlever kan disse betalinger omstødes, såfremt de ikke kan anses som rimelige bidrag til familiens forsørgelse henset til de økonomiske forhold og familiens behov. Derved undgår man tvivl om, hvorvidt løbende betalinger skal anses som værende gaver. Ligesom ved den nye stk. 4 er der ikke nogen omstødelsesfrist. 

Overgangsbestemmelse

Loven finder alene anvendelse på gaver, der er fuldbyrdet efter lovens ikrafttrædelse den 1. januar 2018. Gaver der er fuldbyrdet forinden denne dato skal bedømmes efter de nugældende regler. 

Sammenfatning

Med ændringen af konkurslovens § 64 vil der fremover være en videre adgang til at omstøde gaver, der er givet fra skyldneren til dennes nærtstående. Først og fremmest bliver der indført en strengere vurdering af om skylder blev insolvent ved gaveoverdragelsen. Derudover gælder der for særligt værdifulde aktiver samt løbende betalinger ingen omstødelsesfrist. Skyldneren afskæres derfor fra at spekulere i at overdrage aktiver af høj værdi til sine nærtstående. Den nye lov bidrager dermed med et stærkere værn mod, at skyldner kan bringe aktiver i kreditorly hos sine nærtstående – den såkaldte "konefinte".

kontakt

Piya Mukherjee

Partner (L)