Brancheorganisation og medlemmer overtræder konkurrenceloven ved at indgå ulovlig aftale om campingpas. Konkurrencerådet har den 31. maj 2017 truffet afgørelse i en sag om ens priser for salg af campingpas og eksklusion af konkurrerende campingpas. Adfærden er en overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og skal straks bringes til ophør.

Overtrædelserne af konkurrenceloven er sket i regi af Campingrådet, som organiserer næsten 90 pct. af samtlige campingpladser i Danmark. De pågældende campingpladser er blandt andet repræsenteret i Campingrådet via DK-CAMP, som er en frivillig kæde.  

Et campingpas er et alternativt legitimationsbevis, som campisterne kan fremvise ved ankomst til den pågældende campingplads, og eventuelt efterlade i receptionen indtil opholdet afsluttes. Et campingpas kan udover ID-funktionen også have andre ydelser tilknyttet, f.eks. rabat og ansvarsforsikring.

Det fremgår af sagen, at det var en betingelse, at campingpladserne over for campisterne krævede fremvisning af et gyldigt CKE-pas for at give kunderne adgang til en campingplads. For kunder, som ikke kunne forevise et gyldigt CKE-pas, skulle campingpladserne tilbyde at sælge Campingrådets CKE-campingpas til ens priser fastsat af Campingrådet. 

ACSI Publishing BV (ACSI) er en hollandsk virksomhed, der bl.a. udsteder et campingpas, der også kan anvendes som alternativt identitetsbevis ved check-in på en campingplads. ACSI's campingpas bliver accepteret som identitetsbevis på 8.800 campingpladser i Europa, og herunder de omkring 54 danske campingpladser, som ikke er tilknyttet Campingrådet.

Campingrådet har af flere omgange udmeldt til sine medlemmer, at ACSI' campingpas ikke er et gyldigt campingpas, hverken i Danmark eller på nogen campingpladser i Europa.

I Campingrådet blev det således vedtaget, dels at campingpladserne skulle kræve en betaling på 110 kr. ved køb af CKE-pas på den pågældende campingplads, dels at ekskludere konkurrerende campingpas, herunder ACSI’s campingpas. Campister kunne kun ved køb eller forevisning af et CKE-pas få adgang til campingpladser tilknyttet Campingrådet.

Konkurrencerådets afgørelse: ulovlig prisaftale og udelukkelse af konkurrent 

Ifølge afgørelsen består overtrædelse af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler af to forhold:

1) Vedtagelsen om ens priser for salg af CKE-pas, som havde til formål at begrænse priskonkurrencen mærkbart i det horisontale led mellem campingpladserne.

2) Vedtagelsen om ikke at acceptere andre campingpas end CKE-pas, herunder specifikt at afvise ACSI's campingpas, som havde til formål at ekskludere udbydere af konkurrerende campingpas fra markedet.

Disse forhold førte ifølge afgørelsen i sidste ende til høje priser til skade for forbrugerne.

Campingrådet og det frivillige kædesamarbejde DK-CAMP havde derfor overtrådt forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat