En brancheorganisation for tagpap og medlemsvirksomhederne har overtrådt konkurrenceloven ved at fastsætte og anvende standarder. Det følger af Konkurrencerådets afgørelse af 31. maj 2017, som påbyder, at standarderne ophæves. Rådet har tilkendegivet, at sagen politianmeldes med henblik på strafferetlig forfølgelse.

Sagen drejer sig om TOR-anvisningerne, som er branchestandarder for tagpap, der har været hyppigt brugt i markedet siden 1980'erne. TOR-anvisningerne udarbejdes af sekretariatet i Tagpapbranchens Oplysningsråd og godkendes af repræsentantskabet, som træffer endelig beslutning om ændringer og opdateringer af standarden. Til brug for det modtages faglige input fra brancheorganisationens tekniske udvalg, som bl.a. består af tagpapproducenter. Derudover er der etableret en frivillig kontrol af TOR-anvisningerne. 
Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er det brancheorganisationens tekniske udvalg, som reelt fastsætter standarden.

Sagen startede på baggrund af klager fra konkurrenter til medlemmerne af brancheorganisationen i 2014. Ifølge klagerne afskærmer TOR-anvisningerne og håndhævelsen af dem uberettiget markedet for tagpap og tagfolie for deres produkter. Det førte til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gik på kontrolundersøgelse hos de involverede organisationer og virksomheder. 

Konkurrencerådets afgørelse 

Det er Konkurrencerådets vurdering, at medlemsvirksomhederne i brancheorganisationen for tagpap har haft afgørende indflydelse på fastsættelsen og anvendelse af TOR-anvisningerne. Dette er bl.a. sket gennem deres indflydelse i Tagpapbranchens Oplysningsråd og i den frivillige kontrolordning. Konkurrencebegrænsning består af flere forhold, som tilsammen udgør en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Både brancheorganisationen, medlemsvirksomhederne og Tagpapbranchens Oplysningsråd har i ifølge afgørelsen overtrådt reglerne.

Det er parternes opfattelse, at TOR-anvisningerne er nødvendige for at opretholde et vist kvalitetsniveau. Den vurdering har Konkurrencerådet ikke været enig i, da Trafik- og Byggestyrelsen til brug for sagen har udtalt, at det ikke er nødvendigt at stille krav, der går videre end de krav, der følger af den europæiske standard. 

Konkurrencerådet har påbudt, at overtrædelsen bringes til ophør, og at Tagpapbranchens Oplysningsråd ophæver og fjerner TOR-anvisningerne på deres hjemmeside og indstiller kontrolordningen. Konkurrencerådet finder desuden, at sagen bør anmeldes til SØIK (Bagmandspolitiet) med henblik på strafferetlig forfølgelse. 

Konkurrencerådets afgørelse kan indbringes for Konkurrenceankenævnet, og flere af de involverede parter har tilkendegivet, at de vil anke afgørelsen i sagen. 

Baggrund for TOR-anvisningerne 

Tagpapbranchens Oplysningsråd blev oprettet i 1981 med formål om at udbrede kendskabet til den rette anvendelse og opbygning af tagkonstruktioner. Baggrunden for etableringen var en række byggeskandaler i 1970’erne, som skyldtes tagpap af lav holdbarhed og manglende anvisninger for udførelse. 

Værd at vide om konkurrenceret og standarder 

Branchestandarder har som udgangspunkt positive virkninger, som er til gavn for forbrugerne. De kan give effektivitet i virksomhederne og dermed skærpe konkurrencen og innovationen, samtidig med at omkostningerne holdes nede. Det følger af Kommissionens retningslinjer såvel som af vejledninger fra de danske konkurrencemyndigheder. 

Branchestandarder kan dog også være i strid med konkurrenceloven. Det er tilfældet, hvis de er led i en bredere aftale eller praksis, der udelukker konkurrenter og/eller potentielle konkurrenter fra markedet. Det betragtes som en afskærmning af markedet i strid med forbuddet mod konkurrencereglerne. Hvis en standard ikke afskærmer markedet, så bør der kunne svares nej til følgende tre spørgsmål:

  • Kan drøftelserne om fastsættelse af standarden føre til en ulovlig samordning mellem konkurrenter? 
  • Kan standarden begrænse innovation eller begrænse adgangen til markedet for produkter fra andre lande?
  • Medfører adgangsbetingelserne, at visse virksomheder udelukkes eller forskelsbehandles? 

Standarder, som ikke umiddelbart udelukker konkurrencen, er som udgangspunkt ikke konkurrencebegrænsende, hvis følgende er opfyldt:

  • Alle branchens aktører kan deltage i fastsættelsen af standarden, 
  • Proceduren for vedtagelsen af standarden er gennemsigtig, 
  • Anvendelsen af standarden er frivillig, og
  • Der gives adgang til standarden på rimelige betingelser og uden forskelsbehandling. 

Det er også vigtigt at være opmærksom på eventuelle særregler i sektorregulering for de enkelte brancher, eksempelvis byggevareforordningen for bygge- og anlægsområdet.

kontakt

Andreas Christensen

Partner

Marie Løvbjerg

Senioradvokat