Regeringen har fremsat et lovforslag om forhøjelse af modregningen til 100% i den enkelte kommunes bloktilskud, når der overføres udlodninger af eller vederlag fra afståelse af kommunernes varmeforsyningsvirksomheder. Dette gælder, hvis udlodningen eller vederlaget hidrører fra forrentning af indskudskapital og renterne dermed ikke anvendes til aktiviteter indenfor forsyningsområdet.

På baggrund af Energitilsynets afgørelse om, at EnergiGruppen Jylland Varme A/S i priserne for varme kan indregne forrentning af indskudskapital for årene 2011 til 2017 på i alt 172 mio. kr., har regeringen taget initiativ til ny lovgivning på området. Lovforslaget skal begrænse kommunernes incitament til at udtage midler fra varmeforsyningsvirksomhederne, hvis kommunerne har indregnet forrentning af indskudskapital i varmepriserne. Afgørelsen har givet anledning til, at 57 andre varmeselskaber ansøgte om en tilsvarende forrentning af indskudskapital svarende til et beløb på ca. 3,4 mia. kr.

Skal sikre at markante prisstigninger undgås

Den nye lovgivning skal sikre, at Energitilsynets afgørelse ikke generelt fører til uhensigtsmæssige prisstigninger for varmeforbrugerne. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet vurderer at Energitilsynets afgørelse ellers ville lede til, at "anseelige beløb" ville kunne indregnes over en kort periode til skade for varmeforbrugerne.

Efter gældende ret modregnes der med 40-60% i udlodninger og vederlag. Med det nye lovforslag foreslås det at hæve modregningssatsen til 100% for renter af indskudskapital. Samtidig udvides reglen om modregning i varmeforsyningsloven til også at omfatte varmevirksomheder, der kun ejer eller har ejet varmeproduktionsanlæg, men ikke ledninger.

Lovforslaget tillægges virkning for udlodninger, der foretages fra og med fremsættelsen den 3. maj 2017 og omfatter derfor også ikke-udloddede renter vedrørende tiden forud for denne dato. 

Lovforslaget omfatter alle renter af indskudskapital, uanset om grundlaget er aktiver, der forelå ved varmeforsyningslovens ikrafttræden eller senere indskud, herunder kontante indskud.

Lovforslaget omfatter ikke forrentning, der bliver i forsyningsvirksomheden 

Lovforslaget ændrer ikke ved gældende ret i forhold til at anvende midler indenfor forsyningssektoren. Anvendes forrentningsmidlerne indenfor forsyningssektoren, fraregnes det anvendte beløb i det beløb, hvoraf der foretages 100% modregning. Det medfører derfor ikke modregning, hvis midlerne anvendes til el, varme og naturgasforsyningsaktiviteter.

Lovforslaget forhindrer f.eks. ikke privatejede varmeforsyninger i at foretage udlodning af renter af indskudskapital.

Ud over lovforslaget vil ministeriet dog udstede bekendtgørelser, der skal begrænse omfanget af nye ansøgninger efter de gældende regler samt udjævne prisstigningerne, for i videst muligt omfang at skærme varmeforbrugerne mod sager, der ligner Energitilsynets nylige afgørelse.

kontakt

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat