Østre Landsret har afsagt dom i to bestikkelsessager, hvor Atea har foræret iPhones, iPads og andet it-udstyr til to ledende medarbejdere i Københavns Kommune og hos DSB.

De to tiltalte var i perioden for forseelserne ansat i henholdsvis en overordnet ledende stilling i Københavns Kommune og hos DSB. De tiltalte havde i en periode fra 2010 til 2012 modtaget iPhones, iPads og andet it-udstyr fra Atea.

Byretten fandt i december 2016 de tiltalte skyldige i modtagelse af bestikkelse - en dom som de tiltalte efterfølgende ankede til Østre Landsret med påstand om frifindelse.

Ikke kompetence til at træffe beslutninger

Under retssagen for Østre Landsret afgav de tiltalte supplerende forklaringer. De tiltalte tilkendegav, at de ikke havde haft kompetence til at træffe beslutninger om indkøb af it-udstyr. Begge havde dog, qua deres ledende stillinger, haft indflydelse på it-indkøb – den ene tiltalte var eksempelvis en del af det team, som var ansvarligt for at udarbejde og gennemføre udbud.

Udlevering af testudstyr var ikke ualmindeligt

De tiltalte forklarede i øvrigt, at en del af det pågældende it-udstyr var udleveret med henblik på, at de tiltalte skulle udføre test på produkterne. Det blev bemærket, at det var normal kutyme i branchen, at leverandører stillede deres produkter til rådighed for test hos kunderne med henblik på, at kunderne senere kunne købe de pågældende produkter. Den ene tiltalte havde i den forbindelse overleveret en Samsung Galaxy telefon til sin 19-årige søn, for at teste om telefonen kunne klare sønnens hårdhændede behandling.

Et vidne fra Atea bekræftede under afhøringen i Østre Landsret, at det ikke var ualmindeligt, at Atea udleverede testudstyr til store kunder. Testudstyret blev ikke altid registreret hos Atea, og ofte blev udstyret ikke tilbageleveret, da det ikke længere havde nogen salgsværdi for Atea.

De tiltalte gjorde i øvrigt opmærksomme på, at de hver især i en række situationer havde bedt om at få udleveret fakturaer på de udleverede it-produkter, men uden held.

Østre Landsret ændrer byrettens dom

De tiltalte blev af Østre Landsret fundet skyldige i at have modtaget bestikkelse fra Atea i form af iPhones, iPads og it-udstyr for værdier af henholdsvis i hvert fald 24.000 kr. og 15.000 kr. 

De tiltalte blev dømt efter straffelovens § 144, som blandt andet forbyder bestikkelse modtaget af personer i dansk offentlig tjeneste eller hverv.

Østre Landsret lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på, at de tiltalte i de fleste tilfælde selv havde været aktive med hensyn til at erhverve de pågældende it-produkter, samt at de begge indtog ledende stillinger med overordnet ansvar for it.

Under hensyn til den periode, der var gået siden forholdene blev begået, samt værdien af de opnåede uberettigede fordele, fandt landsretten det ikke påkrævet, at fængselsstraffene skulle fuldbyrdes. Der forelå i øvrigt ikke oplysninger om øvrige pligtstridige forhold.

På den anden side fandt landsretten henset til de ledende stillinger, som de tiltalte havde indtaget, at en rent betinget dom ikke var tilstrækkelig. For begge de tiltalte blev straffen derfor gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. 

Østre Landsret ændrede dermed byrettens dom. De tiltalte var i byretten fundet skyldige i bestikkelse vedrørende værdier af henholdsvis 43.359 kr. og 15.835,34 kr. og straffet med ubetinget fængsel i henholdsvis 4 måneder og 60 dage.

Bestikkelse tages alvorligt, så vær påpasselig 

Selvom Østre Landsret omgjorde staffen fra ubetinget til betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, er dommen stadigvæk et godt eksempel på, at bestikkelse er en alvorlig overtrædelse af straffeloven. 

Det er væsentligt at bemærke, at selv inden for brancher hvor det er normal kutyme, at udvalgte medarbejdere får udleveret testprodukter, skal medarbejderne være påpasselige. I det omfang det er muligt og lovligt at beholde produkter mod betaling, skal betaling ske – hvis ikke skal produkterne returneres efter en rimelig prøveperiode. Ansvaret for, at bestikkelse ikke forekommer, påhviler den enkelte. 

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)