Forslag til ny betalingstjenestelov ”lov om betalinger” blev fremsat i Folketinget 15. marts 2017. I lovforslaget fremgår, at tilladelseskravet til udstedere af betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse bortfalder.

Betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse er f.eks. benzinkort og andre betalingskort, hvis anvendelse er begrænset til bestemte varer eller tjenester, eller som udelukkende kan anvendes hos et afgrænset netværk af butikker.

I den nuværende danske betalingstjenestelov stilles der krav om en begrænset tilladelse ved udbud af betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse. Denne danske særregel pålægger de omfattede virksomheder store ressourcemæssige byrder. I lovforslaget foreslås derfor, at betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse undtages fra lovens anvendelsesområde, og dermed bortfalder tilladelseskravet.

Virksomheder, der udsteder betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse, vil dog stadig være underlagt en række forbrugerbeskyttende regler, som f.eks. oplysningspligt, hæftelse og indløsningsret, samt en underretningspligt i tilfælde af, at den samlede værdi af betalingstransaktionerne er gennemført i det foregående år overstiger 1 mio. euro.

I lovforslaget foreslås desuden, at betalingssurrogater også undtages fra lovens anvendelsesområde.

UDBYDERE BLIVER LIGELEDES UNDTAGET HVIDVASKLOVENS REGLER

Som resultat af, at tilladelseskravet bortfalder, vil danske udbydere af betalingsinstrumenter med begrænset anvendelse ligeledes blive undtaget fra hvidvasklovens regler, herunder reglerne om "kend din kunde" (KYC).

Brancheorganisationen Energi- og olieforum skønner, at det årligt koster de enkelte benzinselskaber op til 4-5 mio. kr. i administrative omkostninger at være underlagt hvidvaskloven.

Den nye betalingstjenestelov må derfor forventes at fjerne en væsentlig administrativ og økonomisk byrde fra udbydende virksomheder såsom Q8, Circle K, Easy Park og IKEA.

Lovforslaget gennemfører 2. betalingstjenestedirektiv (PSD2), og størstedelen af lovforslagets bestemmelser forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Horten følger implementeringen af PSD2 tæt og vil løbende opdatere dig på udviklingen.

kontakt

Lars Lüneborg

Partner