Statsforvaltningen fastslog i 2014, at kommunerne ikke – hverken i medfør af den skrevne lovgivning eller de kommunalretlige grundsætninger – kunne tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for frivillige, som udfører en frivillig indsats. En ændring af serviceloven ændrer nu dette.

I 2014 fastslog Statsforvaltningen på forespørgsel fra tre kommuner, at kommunerne ikke har hjemmel til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats. Social- og Indenrigsministeriet tog efterfølgende sagen op til behandling, da mange af landets kommuner efterspurgte muligheder for at forsikre deres frivillige. Social- og Indenrigsministeriet erklærede sig enig med Statsforvaltningen, da en sådan forsikring efter kommunalfuldmagten ville være i strid med det grundlæggende forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner. Ministeriet fandt, at hvis praksis på området skulle ændres, måtte det være op til lovgiver. Ministeriet tilkendegav dog, at kommunerne kunne opretholde allerede tegnede forsikringer frem til 1. juli 2017. Du kan læse Hortens nyhed om Social- og Indenrigsministeriets udtalelse her.

Folketinget har nu – med ændring af serviceloven i form af en ny § 18 a – skabt den fornødne hjemmel, så regioner og kommuner fra den 1. juli 2017 lovligt kan tegne ansvars- og ulykkesforsikring for de borgere, som yder en frivillig indsats til gavn for regionernes og kommunernes borgere. De frivillige vil dermed være dækket af forsikringen, hvis de selv kommer til skade, eller hvis de afstedkommer en skade i forbindelse med deres indsats. Forsikringen kan omfatte borgere, der har bopæl i en anden kommune, men udfører en frivillig indsats i den kommune, der tegner forsikringen.

Lovændringen betyder, at de kommuner, som har en forsikring i dag, kan undlade at opsige den, da ministeriets frist for at opsige forsikringsaftalerne udløber den dag, loven træder i kraft.

Hvis regionerne og kommunerne benytter den nye mulighed i serviceloven, skal forsikringen for den frivillige indsats tegnes på samme vilkår som for borgere, der udfører frivilligt arbejde. Grænsen mellem en frivillig indsats og frivilligt arbejde er nærmere beskrevet i pkt. 2.1.1.1 i lovforslaget.

I forhold til ulykkesforsikring betyder det, at den frivillige indsats skal stilles svarende til arbejdsskadesystemet. Frivilligt arbejde er således omfattet af arbejdsskadesikringsloven, hvilket medfører, at kommuner og regioner har pligt til at tegne forsikring (eller kan være selvforsikrende) for arbejdsulykker, og at de skal tilmelde sig Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for så vidt angår erhvervssygdomme. Forsikringen skal derfor dække den frivillige indsats efter samme principper, som gælder for frivilligt arbejde efter arbejdsskadeloven.

I forhold til ansvarsforsikring kan den frivillige indsats forsikres i samme omfang, som kommunen eller regionen i medfør af DL 3-19-2 vil være erstatningsansvarlig for ansatte, herunder for dem, der udfører frivilligt arbejde.

Hvis en kommune eller region vælger at benytte muligheden for at forsikre den frivillige indsats, skal der i den enkelte kommune fastsættes retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser der skal omfattes af ansvars- og ulykkesforsikring. Kommunen eller regionen kan i den forbindelse vælge alene at tegne en ansvars- eller en ulykkesforsikring.

Frivillige i beredskabet er fortsat omfattet af en særlig ordning, og ændringen af serviceloven påvirker derfor ikke forsikringen af dem.

Du kan her finde lovforslaget og den vedtagne lov.

Hvis du har spørgsmål til ændringen af serviceloven eller andre spørgsmål vedrørende kommuners brug af frivillige, er du velkommen til at kontakte Rikke Søgaard Berth eller Line Markert. Har du spørgsmål vedrørende arbejdsskader, kan du kontakte Finn Schwarz.

kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner

Finn Schwarz

Managing Partner