Udkast til to nye bekendtgørelser fastsætter regler om det prisloft, som affaldsforbrændingsanlæg er underlagt, når de producerer og leverer opvarmet vand eller damp ved forbrænding af affald. Det betyder også nye regler om, at ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg skal anmelde alle omkostninger til produktion af opvarmet vand på anlægget.

Prisloftbekendtgørelsen

Den nye prisloftbekendtgørelse indeholder to større indholdsmæssige ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse.
Efter den nye bekendtgørelse skal Energitilsynet ved beregning af prisloftet for affaldsforbrændingsanlæg:

  • medtage et tillæg, som sikrer, at investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, der ikke medtages i de gældende regler, indgår i prisloftet, og
  • lægge det centrale kraftvarmeanlægs faktiske brændselsanvendelse til grund ved beregningen af prisloftet.

Efter den gældende bekendtgørelse medregnes ikke investeringer i centrale kraftvarmeanlæg, som er foretaget af andre end anlæggets ejere. Desuden beregnes prisloftet ud fra den antagelse, at de centrale kraftvarmeanlæg udelukkende anvender fossile brændsler (dvs. afgiftspligtige brændsler).

ANMELDELSESBEKENDTGØRELSEN

For at Energitilsynet skal kunne beregne prisloftet efter de nye regler, vil der være brug for yderligere oplysninger fra ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg.

I udkastet til anmeldelsesbekendtgørelsen lægges der op til, at ejerne af de centrale kraftvarmeanlæg anmelder alle omkostninger til produktion af opvarmet vand på disse anlæg.
Dette indebærer, at ejerne af de centrale varmeanlæg skal:

  • anmelde investeringens anlægssum, samt anlæggets eller anlægsændringens idriftsættelsesår, hvis en anden end ejeren har investeret i anlæg på en central kraftværksplads
  • anmelde oplysninger om den årlige brændselsanvendelse på de centrale varmeanlæg.

Udover ændringerne som følge af den kommende ændring af prisloftbekendtgørelsen, foretages der også enkelte konsekvensændringer af anmeldelsesbekendtgørelsen som følge af ændringer af varmeforsyningsloven. Eksempelvis er procesvarmeleveringer under visse forudsætninger omfattet prisreguleringen, hvilket har nødvendiggjort ændring af bekendtgørelsens § 1, som indeholder bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Desuden foreslås det, at alle anmeldelser fremover skal ske via ENAO, medmindre anmeldelse ikke kan ske i det elektroniske anmeldelsessystem.

Du kan finde udkastene til prisloftbekendtgørelsen og anmeldelsesbekendtgørelsen på høringsportalen.

kontakt

Line Markert

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner

Eigil Worm

Senioradvokat