Højesteret fastslår, at en arbejdsmiljørepræsentant ikke er særligt beskyttet mod opsigelse efter arbejdsmiljølovgivningen, hvis der ikke er en overenskomst på området.

I arbejdsmiljøloven er arbejdsmiljørepræsentanter beskyttet mod bl.a. opsigelse på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommendes eller tilsvarende faglige område. Højesteret kom frem til, at bestemmelsen ikke i sig giver arbejdsmiljørepræsentanter en særlig beskyttelse mod afskedigelse.

I den konkrete sag var arbejdsmiljørepræsentanten ikke dækket af en overenskomst, og det afgørende blev derfor, om der inden for det tilsvarende faglige område forelå overenskomstmæssig beskyttelse mod opsigelse af tillidsmænd.

Arbejdets karakter, uddannelsesmæssig baggrund og kvalifikationer havde afgørende betydning

Højesteret fastslog, at de fremlagte virksomhedsoverenskomster ikke kunne tillægges betydning i vurderingen af tilsvarende faglige område. Højesteret lagde nemlig til grund, at overenskomsterne ikke kunne anses for at være udtryk for en almindelig gældende afskedigelsesbeskyttelse for tillidsrepræsentanter inden for et tilsvarende fagligt område som medarbejderens.

Højesteret fandt heller ikke, at de brancheoverenskomster, der blev fremlagt i sagen dækkede tilsvarende faglige område. Højesteret lagde som i sin tidligere praksis vægt på karakteren af det arbejde, som arbejdsmiljørepræsentanten var ansat til at udføre samt arbejdsmiljørepræsentantens uddannelsesmæssige baggrund og de kvalifikationer, der var påkrævet for at udføre arbejdet.

Højesteret mente derfor ikke, at arbejdsmiljørepræsentanten havde godtgjort, at hun havde en særlig beskyttelse mod opsigelse. De stadfæstede derfor byrettens dom på tre måneders godtgørelse for usaglig opsigelse i henhold til funktionærloven.

Akademikere sværere ved at opnå den særlige beskyttelse

Højesteret bekræfter i sin dom, at det i alle tilfælde vil være en konkret vurdering med inddragelse af de fremhævede kriterier. Derfor vil særligt akademikere på det private arbejdsmarked have vanskeligt ved at godtgøre en særlig beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter. Det understøttes bl.a. af Højesterets afvisning af de over 20 fremlagte overenskomster.