EU-Domstolen har den 9. november 2017 truffet endelig afgørelse i en sag om mulig statsstøtte til TV2. EU-Domstolen fastslår i afgørelsen, at reklameindtægter, som TV2 modtog i perioden 1995-1996 via TV2-fonden, havde karakter af statsmidler. Overførslen af reklameindtægterne udgjorde derfor ulovlig statsstøtte.

TV2 og Danmarks Radio er begge offentligt ejede tv-selskaber, men til forskel fra Danmarks Radio har TV2 mulighed for at oppebære indtægter via reklamevirksomhed.

TV2's reklametid blev i årene 1995 og 1996 ikke solgt af TV2 selv, men af selskabet TV2 Reklame. Indtægterne ved salget blev overført til TV2 via TV2-Fonden. Såvel TV2 Reklame som TV2-Fonden er offentlige virksomheder, der er ejet af den danske stat. TV2 Reklame og TV2-Fonden havde således ansvaret for forvaltningen af reklameindtægterne og overførslen heraf til TV2. 

Ordningen for finansieringen af TV2 blev allerede i 2000 gjort til genstand for undersøgelse ved Kommissionen, som følge af en klage. Kommissionen fastslog i en afgørelse af 2011, at de reklameindtægter TV2 blev tildelt fra 1995 og 1996 havde karakter af støtte ydet med statsmidler, men at reklameindtægterne og øvrige foranstaltninger iværksat til fordel for TV2 var forenelige med det indre marked. Kommissionens afgørelse blev appelleret til Retten i første instans, der annullerede Kommissionens afgørelse for så vidt angik Kommissionens klassificering af reklameindtægterne som statsmidler. Sagen blev herefter indbragt for EU-Domstolen.

EU-Domstolen fastslår at reklameindtægter udgjorde ulovlig statsstøtte

EU-Domstolen tog i sagen alene stilling til, hvorvidt de modtagne reklameindtægter havde karakter af statsmidler.

EU-Domstolen fastslog i afgørelsen, at støttebegrebet ikke alene omfatter fordele ydet direkte af staten, men også fordele, der ydes af offentlige eller private organer, der er udpeget eller oprettet af staten med henblik på at forvalte støtten. EU-Domstolen udtalte endvidere, at det i overensstemmelse med fast retspraksis er tilstrækkeligt, at midlerne til stadighed er under de offentlige myndigheders kontrol og dermed står til rådighed for myndighederne.

EU-Domstolen pointerede, at der i nærværende sag var tale om, at offentlige og af staten særligt udpegede virksomheder – TV 2 Reklame og TV2-Fonden – i henhold til lovgivningen havde til opgave at forvalte TV2's reklameindtægter. Reklameindtægterne var hermed under offentlig kontrol og stod til rådighed for staten. EU-Domstolen konkluderede på den baggrund, at indtægterne havde karakter af statsmidler, og at overførslen af indtægterne udgjorde ulovlig statsstøtte. EU-Domstolen afviste i den forbindelse udtrykkeligt, at det ændrer ved bedømmelsen, at indtægterne var af privat oprindelse, da de stammede fra annoncører. 

EU-Domstolen har hermed sat et endeligt punktum i sagen.

kontakt

Andreas Christensen

Partner