I en kendelse fra 7. november 2017 underkender Klagenævnet evalueringsmetoden, selvom den var beskrevet i udbudsgrundlaget.

I det udbud, som var genstand for kendelsen, havde Midttrafik, Sydtrafik og Fynbus gennemført et offentligt EU-udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Udbuddet omfattede en række forskellige kørselsruter, som hver især havde forskellige garanti- og rådighedsperioder.

Udbudsgrundlaget gav mulighed for, at tilbudsgiverne kunne afgive tilbud på flere garantivogne, end de kunne vedstå. Samtidig fremgik det, at "Der vil blive tildelt rammeaftaler til de tilbudsgivere, der har afgivet laveste driftstimepriser på den enkelte garantivogn. Såfremt en tilbudsgiver står til at vinde flere garantivogne, end tilbudsgiver kan vedstå, tildeles de(n) garantivogn(e), hvor der er størst difference til næstlaveste tilbud".

Ordregiverne gennemførte evalueringen, som beskrevet i udbudsgrundlaget.

Klagenævnet konstaterede indledningsvist, at både udbudslovens § 160, stk. 1 og stk. 2 gælder for udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, uanset den uklare formulering af § 14 i implementeringsbekendtgørelsen.

I forlængelse heraf konstaterede Klagenævnet, at udbudslovens § 160, stk. 2 "efter sin ordlyd og forarbejder ikke er til hinder for, at klagenævnet kan tilsidesætte en konkret evaluering, såfremt den er foretaget i strid med de udbudsretlige regler".

Med andre ord: Selvom en evalueringsmetode er beskrevet i udbudsgrundlaget, og selvom ordregiver har fulgt den, kan Klagenævnet tilsidesætte evalueringsmetoden. Tilsidesættelse vil mest oplagt ske, hvis den anvendte evalueringsmetode er i strid med tildelingskriteriet.

Klagenævnet konstaterede herefter, at det forhold, at ordregiverne ved evalueringen ikke havde mulighed for at tage garantiperioden (forbruget) for de enkelte ruter i betragtning, gjorde, at evalueringsmetoden reelt ikke afspejlede laveste pris. En lille prisforskel på en rute med mange garantitimer (højt forbrug) kunne således have en større økonomisk betydning end en stor prisforskel på en rute med få garantitimer.

På den baggrund underkendte Klagenævnet den anvendte evalueringsmetode, og tildelingsbeslutningen (for tre specifikke vognløb) blev annulleret.

Læs hele kendelsen her

kontakt