Regeringen har netop indgået en aftale med de danske realkreditinstitutter om finansieringen af lån i den almene boligsektor, der skal sikre en større besparelse. Aftalen indebærer, at realkreditinstitutterne forsat skal varetage lånene til de almene boliger, men at staten fremadrettet skal garantere fuldt ud for lånene.

Regeringen har tidligere på året fremlagt to forslag til modeller for finansieringen af almene boliger. I juni foreslog regeringen en model med omlægning af lånene til 100 % statslån, så lånene ikke længere skulle finansieres med realkreditlån. I august blev der fremlagt en justeret model, hvor de private aktører ville bevare 10 % af finansieringen.

NY FINANSIERINGSMODEL

Ifølge den nye aftale, som regeringen har fremlagt den 23. november 2017, sker der en omlægning af lånene i den almene boligsektor. Det betyder, at realkreditinstitutterne udsteder særlige almene boligobligationer med statsgaranti fra et separat kapitalcenter. Realkreditinstitutterne skal hermed forsat varetage lånene til almene boliger. Den nye aftale har dermed fået et væsentligt andet indhold, end regeringen først havde lagt op til.

Den nye model vil ifølge regeringen ikke påvirke huslejen i de almene boliger. Derimod vil renten på de særlige almene realkreditobligationer være lavere end renten på realkreditobligationer.

HVEM STILLER GARANTIEN?

Kommunernes garantistillelse, som vi kender den i dag, fastholdes. Den kommunale garanti skal dog fremover stilles over for staten og ikke over for realkreditinstituttet. Det betyder, at staten overtager realkreditinstitutternes risiko for lånene. Ifølge aftalen skal realkreditinstitutterne betale en provision til staten for at modtage statsgarantien (0,12 % af hovedstolen).

HVORNÅR TRÆDER AFTALEN I KRAFT?

Regeringens aftale med realkreditinstitutterne skal gennemføres ved et ændringsforslag til finansloven samt en ændring af lov om almene boliger, som forudsætter et politisk flertal i Folketinget. Vi følger det kommende forslag og holder dig opdateret på nyt.

Du kan læse mere om den nye model her.