EU-Domstolen har i to sager for nyligt tilkendegivet, at arbejdsgiveren skulle have konsulteret arbejdstagernes organisationer, inden de varslede ændringer, som medførte kollektive afskedigelser.

De to domme om kollektive afskedigelser omhandlede fortolkningen af begrebet afskedigelser i direktiv 98/59 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kollektive afskedigelser. I Danmark er direktivet implementeret ved lov om varsling i forbindelse med afskedigelser af større omfang.

Kollektive afskedigelser – pligt til konsultation

I medfør af direktivet skal en arbejdsgiver foretage konsultation af arbejdstagernes organisationer, før den beslutter at foretage afskedigelser af kollektiv karakter. For opgørelsen af antallet af afskedigelser efter direktivet er det væsentligt, hvordan begrebet afskedigelse fortolkes.

I den ene sag havde et specialsygehus ændret vilkårene for optjening af anciennitet i forbindelse med opnåelsen af en bonus. De medarbejdere, der ikke ville acceptere ændringen, blev opsagt. I den anden sag havde en klinik – som alternativ til helt at afvikle 100 arbejdspladser – foreslået en midlertidig lønnedgang på 15 %.

Ændring i ansættelsesforhold kunne ikke betragtes som afskedigelse

I begge domme slog EU-Domstolen indledningsvis fast, at selve ændringsopsigelserne – ændringen af lønvilkårene – ikke indebar så væsentlige ændringer af elementer i ansættelsesforholdet, at der var tale om afskedigelser i direktivets forstand. Imidlertid var opsigelserne af medarbejderne, der ikke ville acceptere ændringen, omfattet af begrebet.

Derudover fastslog EU-Domstolen, at konsultation af medarbejderne (og disses organisationer) derfor skulle være sket, før beslutningen om afskedigelserne blev truffet og ved selve den strategiske beslutning om ændring af lønforholdene, da det måtte antages, at beslutningen kunne medføre afskedigelser.

I relation til kollektive afskedigelser er det interessant, at selve ændringen i ansættelsesforholdene ikke kunne betragtes som egentlige afskedigelser, der kunne udløse pligt til at konsultere organisationerne – naturligvis under den forudsætning, at medarbejderne accepterede.