Forslag til lov om forretningshemmeligheder blev for nylig sendt i høring og forventes fremsat inden udgangen af 2017. Lovforslaget har til formål at implementere et EU-direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder.

Inden for det ansættelsesretlige område medfører forslaget til lov om forretningshemmeligheder, at markedsføringslovens § 23 bliver ophævet. I stedet vil bestemmelsen blive videreført i den nye lov om forretningshemmeligheder i § 4.

I henhold til lovforslagets bemærkninger vil lovændringen ikke medføre generelle ændringer af gældende ret i forhold til markedsføringslovens § 23. Forbuddet mod både uberettiget tilegnelse og videregivelse af forretningshemmeligheder videreføres derfor i det fremsatte lovforslag om forretningshemmeligheder i § 4.

Det forudsættes i bemærkningerne til lovforslaget, at der fortsat vil være et samspil mellem markedsføringslovens bestemmelse om god markedsføringsskik og den nye lovs regler om forretningshemmeligheder.

Der er heller ikke tilsigtet nogen ændring i omfanget af og hvilke hemmeligheder, som vil blive beskyttet efter den nye lov om forretningshemmeligheder sammenlignet med markedsføringslovens nuværende regulering.

Lovforslaget indeholder dog en ny undtagelse i forhold til medarbejderes videregivelse af forretningshemmeligheder til lønmodtagerrepræsentanter. Arbejdsgiveren vil – med det nye lovforslag – ikke have mulighed for at anvende lovens sanktioner og foranstaltninger imod ulovlig tilegnelse og videregivelse af forretningshemmeligheder, hvis videregivelsen er sket til medarbejdernes faglige organisation som led i organisationens varetagelse af opgaver efter EU-ret eller national ret.

Loven forventes at træde i kraft den 9. juni 2018.

Ny lov forventes ikke at medføre større ændringer inden for ansættelsesretten

På det ansættelsesretlige område forventes indførelsen af lov om forretningshemmeligheder ikke at medføre de store ændringer. Én af grundene er, at lovforslaget ikke tilsigter en grundlæggende ændring af de allerede eksisterende regler i markedsføringsloven om tilegnelse og videregivelse af erhvervs-/forretningshemmeligheder.

Gennemførelsen af lov om forretningshemmelighed vil heller ikke påvirke reguleringen af medarbejderes loyalitetsforpligtelse over for arbejdsgiveren.

Vi følger udviklingen i lovgivningsprocessen og orienterer, når lovforslaget er endeligt vedtaget.

kontakt

Finn Schwarz

Managing Partner

Michelle Seidelin

Advokat