Justitsministeriet har i går fremsat lovforslag til databeskyttelsesloven for Folketinget. Loven vil sammen med databeskyttelsesforordningen (ofte omtalt som persondataforordningen) og visse nationale særregler komme til at regulere, hvordan persondata skal og kan behandles fra 25. maj 2018.

Lovforslaget har i vidt omfang det samme indhold som det udkast til lovforslag, der blev sendt i høring den 7. juli 2017. Lovforslaget indeholder dog visse ændringer, hvoraf de væsentligste er følgende: 

Bøder til offentlige myndigheder

Offentlige myndigheder vil fra den 25. maj 2018 kunne blive pålagt bøder ved brud på persondatareglerne, jf. lovforslagets § 41, stk. 6. Muligheden for at pålægge offentlige myndigheder bøder vil ikke kun gælde, når det offentlige udøver virksomhed, der kan sidestilles med virksomhed udøvet af private, men også når det offentlige udfører myndighedsudøvelse, f.eks. almindelig sagsbehandling.

Der foreslås dog lavere bødelofter for det offentlige end dem, som vil gælde for private. Bødens størrelse vil afhænge af overtrædelsens karakter. Det maksimale bødeniveau bliver på 2 % af driftsbevillingen, dog med et loft på 8 mio. kr. for overtrædelse omfattet af forordningens art. 83, stk. 4 (f.eks. ved brud på kravet om at have databehandleraftaler eller kravet om at udpege en databeskyttelsesrådgiver). Bøden kan dog løbe op på 4 % af driftsbevillingen med et loft på 16 mio. kr. for overtrædelser omfattet af forordningens art. 83, stk. 5 og 6. Det gælder f.eks. ved overtrædelse af reglerne om den registreredes rettigheder.

Det fremgår dog af lovforslagets bemærkninger, at der skal tages hensyn til myndigheders særlige situation, der består i, at myndigheder skal varetage visse lovbestemte opgaver.

Mulighed for bøder i flere sager

Ifølge lovforslaget vil det være muligt at få en bøde i tilfælde, hvor Datatilsynets arbejde bliver forhindret. Det gælder f.eks. i tilfælde, hvor Datatilsynet bliver forhindret i at få adgang (§ 41, stk. 2, nr. 7), eller hvis et påbud fra tilsynsmyndighederne ikke efterkommes (§ 41, stk. 2, nr. 6).

Anmeldelsesordning ved videregivelse af oplysninger brugt i videnskabelig eller statistisk sammenhæng

Videregivelse af oplysninger til tredjemand brugt i videnskabelig eller statistisk sammenhæng kræver i visse tilfælde forudgående tilladelse fra tilsynsmyndigheden, jf. § 10, stk. 3. Det gælder, når videregivelsen sker til behandling uden for EU, vedrører biologisk materiale (f.eks. blod) eller sker med henblik på offentliggørelse i et videnskabeligt tidsskrift eller lignende.

Lovforslaget er alene fremsat for Folketinget, og der kan komme ændringer under Folketingets behandling af forslaget. Folketingets 1. behandling af lovforslaget vil ske den 16. november 2017, og Horten følger behandlingen løbende .

Horten har tidligere beskrevet de væsentligste bestemmelser i udkastet til lovforslaget til databeskyttelsesloven af 7. juli 2017 i artiklen 'Hvad kan vi forvente af den nye databeskyttelseslov'.

Læs hele lovforslaget her.